Bygglovsprocessen

Byggklossar, barnfötter i bakgrunden

Vi vill att din resa fram till en färdig byggnad blir så enkel som möjligt. Här beskrivs hur bygglovprocessen går till, från start till dess du får ta byggnaden i bruk. Du kan se processen i bild längst ner på sidan.

När vi granskar din ansökan gör vi det mot gällande bestämmelser, som exempelvis detaljplan. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

En prövning görs av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovet bedömer vi även byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på att man vill göra någon förändring. Innan du gör några ändringar i förhållande till bygglovet, är det viktigt att du kontaktar din bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Är ändringen så stor att den i sig själv skulle behöva bygglov, behövs ett nytt beslut. Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

Startbesked

Ett startbesked innebär ett klartecken att du får påbörja det du sökt bygglov för eller anmält till Myndighetsnämnden. För enkla åtgärder kan du få startbesked i samband med beslutet om bygglov. För mer komplicerade åtgärder får du startbesked när tekniskt samåd hållits.

Om åtgärden påbörjas innan startbesked lämnats ska Myndighetsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift enligt plan- och bygglagen.

Tekniskt samråd

Vid det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du som byggherre har valt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked.

På samrådet går vi tillsammans igenom förslaget till kontrollplan, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll.

Till exempel tittar vi på:

  • grundläggning
  • bärande stomme
  • brandskydd
  • uppvärmning
  • energihushållning
  • ventilation
  • säkerhet
  • tillgänglighet

Hur arbetet ska planeras och organiseras och inlämnade handlingar, som konstruktionsritningar och kontrollplanen, redovisas och gås igenom. Vid samrådet tar vi del av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd och fastställer eventuellt behov av utstakning. Vi går också igenom hur man ska ta hand om tänkbart farligt avfall.

På det tekniska samrådet bestäms också eventuella arbetsplatsbesök och slutsamråd. Ibland planeras även ytterligare tekniska samråd. Det tekniska samrådet dokumenteras av Bygglovsavdelningen i ett protokoll som skickas till de närvarande på mötet.

Bygglovsavdelningen kallar till tekniskt samråd med föreslagen dag och tid. Passar inte dagen eller tiden ska byggherren eller den kontrollansvarige kontakta Bygglovsavdelningen och bestämma ny tid för det tekniska samrådet. Det är viktigt att du är ute i god tid så att eventuella handlingar som behövs hinner tas fram inför startbesked utan att det påverkar planerad byggstart.

Arbetsplatsbesök

Vid arbetsplatsbesöket informerar kontrollansvarig handläggaren om projektets gång och kontroller. Vid det tekniska samrådet bestäms det om och i så fall hur många arbetsplatsbesök som kommer att göras. Information om detta står i startbeskedet. Kontrollansvarig och handläggaren på Bygglovsavdelningen kommer överens om tid och datum för besöket.

Om bygget eller projektet inte har behövt tekniskt samråd behövs normalt inget arbetsplatsbesök.

Handläggaren skriver ett protokoll från arbetsplatsbesöket, som sedan skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

Om man tidigare har haft ett tekniskt samråd ska man när arbetena avslutas, om det bedöms att det finns ett behov, ha ett slutsamråd där man går igenom förutsättningarna för slutbesked tillsammans.

Oftast hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. Förutom en representant från Myndighetsnämnden ska byggherren och den kontrollansvarige vara med.

På samrådet går man igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvariges utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Bygglovsavdelningen för protokoll över slutsamrådet.

Slutbesked

Myndighetsnämnden ger ett slutbesked när du har visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit någon anledning att ingripa.

De åtgärder som du har angett i lovet eller anmälan ska anses vara slutförda i och med att slutbesked utfärdas. Du får inte ta en byggnad eller annan anläggning i bruk förrän du har fått ett slutbesked.

schema över bygglovprocessen
Hjälpte informationen på sidan dig?