Hållbarhetsarbete i kommunen

Arvika kommun har som mål att vara en hållbar kommun med miljö- och klimatfrågorna i fokus.

Målet för att minska vår klimatpåverkan och anpassa oss för klimatförändringar är att Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser. För att uppnå målet ska kommunen:

 • arbeta för ökad resurshushållning
 • producera och använda förnyelsebar energi
 • arbeta för en giftfri vardag
 • värna om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara med mera.
 • anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

Miljööverenskommelse

Arvika kommun har skrivit miljööverenskommelse med Länsstyrelsen Värmland för att stärka kommunens och länets miljöarbete. Länsstyrelsen i Värmland har ingått miljööverenskommelser med flera aktörer i länet för att skapa bättre förutsättningar för länet att nå miljömålen och de globala målen i Agenda 2030, att lära oss hantera ett förändrat klimat samt att bidra till ökad samverkan i det regionala miljö- och klimatarbetet.

Från de svenska miljömålens åtgärdsprogram har länsstyrelsen tillsammans med flera aktörer prioriterat sju åtgärdsområden. Arvika kommun har valt att medverka i alla sju åtgärdsområdena eftersom kommunen utför projekt och aktiviteter inom alla områden. Inom dessa områden kommer det finnas möjlighet till ökad samverkan och erfarenhetsutbyte under programperioden 2022–2025. De prioriterade åtgärdsområdena är:

1. Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon
2. Fysisk planering för förnybar energi
3. Giftfri vardag
4. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen
5. Ökad dialog kring målbilder i skogen
6. Pollinering
7. Kommunal vattenplanering

Länsstyrelsen kommer årligen att följa upp hur kommunerna och regionen lyckas uppfylla åtgärderna i överenskommelserna.

Parternas ansvar i miljööverenskommelsen

Genom sin miljööverenskommelse åtar sig aktörerna att:

 • genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden
 • delta på arbetsgruppernas möte och aktiviteter inom valda åtgärdsområden
 • följa upp åtgärdsarbetet
 • kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Länsstyrelsen åtar sig att:

 • stötta åtgärdsarbetet efter aktörernas behov inom respektive åtgärdsområde
 • anordna kompetenshöjande aktiviteter och seminarium inom respektive åtgärdsområde
 • samordna och sammankalla arbetsgrupperna
 • stötta aktörerna att söka extern finansiering av projektmedel
 • ta fram riktlinjer för uppföljning och utvärdering
 • kommunicera åtgärdsarbetet och resultaten.

Tidplan 2022-2025

 • Signering av överenskommelser 22 februari 2022.
 • Uppstart av arbetsgrupper kopplade till de prioriterade åtgärdsområdena under våren 2022.
 • Åtgärder beslutas och genomförs löpande i deltagande verksamheter under 2022-2025.
 • Uppföljning av åtgärderna en gång per år.

Vad gör vi?

Under period kommer det pågå klimat- och miljöarbete inom flera områden. Det är både nya strategier och åtgärder som pågår eller ska påbörjas. Kommunen arbetar bland annat med en ny översiktsplan, där integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och fysisk planering för förnybar energi finns med.

En viktig del i den kommunala vattenplaneringen är att ta fram en dagvattenstrategi. Vi behöver den för att kunna planera och bygga lösningar som hanterar skyfall och stora vattenmängder utan risk för skada på människor och samhällsviktiga funktioner. Den ska också förebygga utsläpp till våra vattendrag. Ny avfallsplan för att minska avfallet, förbättra hanteringen och återvinningen av material och ämnen som produceras och används i samhället. Upprustning och nyanläggning av gång och cykelvägar runt Minnebergskolan för en trivsammare stadsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan.

Vi har också en ny skogsstrategi på gång där vi ska öka dialogen för nya målbilder inom skogsskötsel. Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen sker löpande, men stärks ytterligare med en grön och blåstrukturplan för tätorterna. Samtidigt genomförs naturvårdsprojekt för pollinerande arter i tätortsmiljöer.

Hjälpte informationen på sidan dig?