Areor, höjder och ritningar

Här finns information om vad som menas med olika uttryck som gäller areor, höjder och ritningar.

När du ska göra förändringar inom din fastighet kan du mötas av många uttryck som du kanske inte känner igen. För att du ska kunna bifoga handlingar och lämna korrekt uträknade uppgifter behövs ibland en förklaring.

Bruttoarea

Bruttoarean utgörs av den sammanlagda arean av mätvärda delar av våningsplan som begränsas av omslutande byggnadsdelars utsida. Väggar, trappor och inredning som köksskåp och garderober ska räknas in. Bruttoarea ligger tillsammans med öppenarea till grund för beräkningen av bygglovsavgift.

Arean på en våning med snedtak räknas på den yta som har en takhöjd på 1,9 meter eller mer. Utöver den ytan räknas även ytan som är 0,6 meter in mot väggen.

Byggnadshöjd, totalhöjd och nockhöjd

Totalhöjd

Totalhöjden mäts till byggnadens högsta punkt från den blivande markens medelnivå vid byggnaden. Skorsten eller liknande som upptar en yta räknas med.

Nockhöjd

Nockhöjden mäts från den blivande markens medelnivå vid byggnaden till nocken på byggnadens tak. Skorsten eller liknande som upptar en yta räknas inte in i nockhöjden.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjden mäts i skärningen mellan fasadplanet (ytterväggen) och takets överkant. Om takkupa eller liknande finns mäts byggnadshöjden generellt från den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens tak. Takutsprånget utanför fasadplanet inverkar alltså inte på byggnadshöjden.

Observera att en takkupa kan påverka byggnadshöjden så att åtgärden strider mot detaljplanen.

Våningar

Som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för bjälklagets översida.
Som våning räknas även källare om golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Byggnadsarea och öppenarea

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark. Med utkragande byggnadsdel menas taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc. Byggnadsarean ska anges i ansökan om bygglov och finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanerna.

Öppenarea

Öppenarea räknas på ytor som är helt öppna och inrättade för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, som exempelvis en carport. Arean räknas till omslutande byggnadsdelars utsida eller motsvarande mätbar begränsning.

Ritningar

Situationsplan

Situationsplan är en karta över det aktuella området med fastighetsgränser och skala utsatt. Placeringen av nybyggnationen eller tillbyggnationen ska framgå och dess förhållande till befintlig bebyggelse, intilliggande fastigheter och eventuell allmän väg ska visas. En situationsplan ska lämnas i bygglovansökan vid åtgärder utanför planlagt område.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta är en karta över fastigheten där avloppsledningar, vattenledningar med mera redovisas. Även gällande planbestämmelser och höjdpunkter redovisas. På planlagt område och i vissa fall även där verksamhetsområde för VA är beslutat, exempelvis Västra Sund, ska en nybyggnadskarta lämnas in istället för en situationsplan. Nybyggnadskartan beställs från Samhällsbyggnadsfunktionen, tfn 0570‑816 46, och debiteras efter gällande timtaxa.

Fasadritningar

Vyer från varje väderstreck på byggnationen.

Planritning

Visar byggnadens inre utformning, planlösning, placering av fönster och dörrar.

Sektionsritning

Visar ett snitt genom byggnaden där konstruktionen, höjder och andra mått ska vara med. Det ska markeras på planritningen var sektionen ”dras”.

Hjälpte informationen på sidan dig?