Bygglov

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du i de flesta fall söka bygglov hos Bygglovavdelningen.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för att:

 • bygga en ny byggnad
  • Nybyggnad kräver i allmänhet bygglov.
 • bygga till en byggnad
  • Tillbyggnad kräver bygglov i de flesta fall. Med tillbyggnad avses i plan- och bygglagen åtgärder som ökar en byggnads volym
 • ändra användningen
  • Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver nästan alltid bygglov, oberoende av om förändringen medför några byggnadstekniska åtgärder eller inte. I rättstillämpningen har detta ansetts vara väsentliga förändringar: från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.  
   Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning, exempelvis att en lägenhet inreds i en villa.
 • ändra utseendet på en byggnad
  • Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket om ändringen avsevärt påverkar byggnadens eller områdets karaktär. Det krävs även bygglov för att ta upp ett fönster i fasaden.
 • glasa in ett uterum eller altan
  • Räknas som tillbyggnad, se ”bygga till en byggnad”
 • sätta upp en skylt
  •  Att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana inom detaljplanerat område kräver bygglov
 • sätta upp mur eller plank
  •  I fastighetsgräns får man lovfritt uppföra staket, ett staket är genomsiktligt. Är staketet ogenomsiktligt är det ett plank och därmed lovpliktigt. Strandskyddsbestämmelserna gäller även för staket, murar och plank.
 • Anordna/uppföra stora och små anläggningar
  • Bygglov krävs för att anordna/uppföra eller väsentligt ändra vissa anläggningar. Detta gäller band annat. nöjesparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, parkeringsplatser, friluftsbad, motorbanor, golfbanor, vindkraftverk. Men också upplag eller materialgårdar, såsom permanent uppställning av bilar, båtar, byggnadsmaterial av viss omfattning kräver bygglov. Fasta cisterner eller liknande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen är bygglovpliktiga. Radio- och telemaster samt torn kräver bygglov, däremot inte mindre sådana som bara är avsedda för en fastighets husbehov.

Hur lång tid tar det innan jag får besked?

Det är för närvarande stort tryck på Bygglovavdelningen och du får räkna med att det tar minst tio veckor innan du får besked om bygglov. Lämna alltid in kompletta handlingar för att underlätta granskningen av ditt ärende. Tänk på att du inte får börja med bygget förrän du fått startbesked från Bygglovavdelningen.

Efter beviljat bygglov får inte byggarbetena påbörjas förrän den som söker har fått ett startbesked. Startbeskedet, som är en del av den tekniska prövningen, meddelas när all nödvändig teknisk dokumentation finns inlämnad.

Hur länge gäller ett bygglov?

Om åtgärden har påbörjats inom två är gäller bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft

Ansöka om lov

Det är viktigt att du lämnar in skalenliga ritningar tillsammans med din ansökan om bygglov. Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Handlingarna du skickar in ska uppfylla följande krav:

 • skalenliga
 • inte ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
 • alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
 • avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Handlingar som ska skickas in till Bygglovavdelningen:

 • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm"
 • Situationsplan, (åtgärden inritad på en karta där fastigheten är sedd uppifrån)
 • Planritning (ritning på planlösningen i skala)
 • Fasadritning (ritning på fasaderna i skala)
 • Nybyggnadskarta (Vid nybyggnation av till exempel en villa, inom detaljplanelagt, område ska en nybyggnadskarta lämnas in.) Nybyggnadskartan beställs från Samhällsbyggnad, tfn 0570-816 46, och debiteras efter gällande timtaxa.

Du kan också ansöka om bygglov genom kommunens e-tjänst och då bifoga handlingar till ditt ärende som filer. Genom e-tjänsten kan du följa vad som händer i ditt ärende.

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på sidan "Areor, höjder och ritningar."

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-09-14
Kontakta oss
 • 19. Bygglov
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5
 • 671 81 Arvika
 • Tfn 0570-820 12

 • Telefontider mån, tis o tors kl 10.00-11.45
 • Besök bokas via e-post.

 • E-post:
 • bygglovenheten@arvika.se

 • Personalvakanser gör att det för närvarande är längre väntetid för bygglovärenden liksom att komma fram på telefon.