Högt vatten våren 2024

flygbild över översvämningsskyddet i sundet

Aktuellt läge när det gäller det nuvarande höga vattenståndet publiceras löpande nedan.

På webbplatsen kan du följa vattennivåerna och få mer information via "frågor och svar".

Löpande information om läget

Tisdag 2024-04-16

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,19, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,68 (kl 7.00).

Dagens specialprognos från SMHI visar en tydligt minskande trend, det vill säga att vattennivåerna kommer att sjunka med cirka 1 cm/dygn. Prognosen innehåller också sparsamt med nederbörd vilket bidrar till att vattnet sjunker undan.

Staben fortsätter att bevaka läget, men förbereder nu för avveckling av arbetet.

Måndag 2024-04-15

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,19, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,69 (kl 7.00).

Fredag 2024-04-12

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,19, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,71 (kl 7.00).

Dagens specialprognos säger att vattnet kommer att ligga på en relativt stabil nivå runt dessa nivåer kommande vecka. Vi ser inte kulmen, men möjligtvis en platå. Nederbörd och ökad tillrinning kan påverka flödet.

Avlysningen av farleden vid översvämningsskyddet har förlängts till och med 2 maj.

Torsdag 2024-04-11

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,18, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,72 (kl 7.00).

Onsdag 2024-04-10

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,17, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,70 (kl 7.00).

Tisdag 2024-04-09

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,16, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,69 (kl 7.00).

Dagens specialprognos från SMHI säger att vattennivån i Glafsfjorden kommer att ligga på +47,16 - +47,17 när vi kommer fram till den 13-15 april. Det ses en hel del regn i denna veckas prognos och SMHI spår att merparten av snön som finns kvar i avrinningsområdet kommer att smälta under veckan. Vattennivåerna påverkas mer av regn än snösmältning just nu.

Det verkar troligt att vattennivåerna ska börja vända neråt nästa vecka. Emellertid kommer det att ta tid för vattnet att sjunka och staben räknar med att översvämningsskyddet kommer att förbli aktiverat tills en bit in i maj. Det innebär att det blir en senare start än vanligt för båtsäsongen för den som har sin båt i Kyrkviken. Sjöfartsverket kommer att kontaktas för begäran om förlängning av avlyst farled ytterligare två veckor.

Staben har också fått rapport om två vägar i Arvika kommun som drabbats av översvämningar; väg i Västra Sund - Ängviken samt en mindre väg i Glava, Bergsviken.

Torsdag 2024-04-04

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,12, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,67 (kl 7.00).

Dagens specialprognos från SMHI säger att runt den 12 april kommer vattennivån i Glafsfjorden att ligga på +47,15. Små förändringar i vädret ger emellertid stora konsekvenser för tillrinningen just nu, vilket gör det svårt att göra säkra prognoser för en längre period än några dagar.

SMHI har utfärdat en gul vädervarning för höga flöden; "högt vattenstånd som leder till höga flöden i Byälven mellan Glafsfjorden till Vänern". Det kan innebära att det blir höga strömhastigheter i vattendragen och risk för översvämning längs vattendrag och vid sjöar. Varningen handlar alltså om strömmande vatten, inte om själva vattennivån.

Tisdag 2024-04-02

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,08, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,68 (kl 7.00).

Mer snö och regn förväntas enligt tisdagens specialprognos från SMHI; 11,9 mm snö kan komma i vårt område på fredag. Enligt specialprognosen kommer vi att få se 4 centimeters stigning i Glafsfjorden tills på fredag, sedan börjar vattennivån sjunka någon centimeter per dag i långsam takt. Om nederbördsområdet drar in som regn istället för snö påverkar det tillrinningen. Läget kan också påverkas av att relativt stora mängder snö ligger kvar i avrinningsområdet och att det fortfarande finns is på sjöarna.

Torsdag 2024-03-28

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,02, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,69 (kl 7.00).

Dagens specialprognos från SMHI visar på stigande vattennivåer fram till tisdag. Då förväntas vattennivån i Glafsfjorden ligga på +47,10 m ö h. Vi kan i nuläget inte se att nivåerna planar ut, men det är en långsam stigning. Vattennivån i Kyrkviken hålls på cirkanivån +46,70 med hjälp av översvämningsskyddet. ​

Måndag 2024-03-25

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,02, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,63 (kl 7.00).

Läget är stabilt, dock ligger relativt stora mängder snö kvar inom avrinningsområdet. Vattennivån i Kyrkviken har sänkts sedan föregående vecka. Nivån i Glafsfjorden ser ut att stiga ytterligare några cm kommande dygn. Enligt SMHI:s senaste prognos (från den 25 mars) kan nivån komma att ligga på +47,05 den 30 mars - vad som händer därefter är osäkert.

Krematoriet kommer att starta sin verksamhet igen från den 2 april. Inga rapporter har kommit in till staben om ytterligare skador i vårt område.

Vi kan räkna med att de höga vattennivåerna kommer att ligga kvar under en längre tid. Stabsarbetet inriktar sig nu på bevakning och beredskap. De dagliga lägesrapporterna på webbplatsen kommer därför att bli mer sporadiska.

Fredag 2024-03-22

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,04, i Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,75 (kl 7.00).

SMHI:s specialprognos visar att vattennivån i Glafsfjorden kommer ligga stabilt på + 47,0 under några dygn, men hur länge är svårt att säga. Nivån kan påverkas av vädret.

Väderprognosen visar att en regnfront passerar mellan lördag kväll och söndag, som kan ge 1-2 mm regn på lördag och 10 mm på söndag, om prognosen inte ändras. Fram till söndag förväntas endast lite snö smälta på grund av den förhållandevis låga temperaturen.

Vattennivån i Kyrkviken är nu på en tillfredsställande nivå. Kommande dygn kommer pumparna endast användas för att vidhålla befintlig nivå.

Under fredagen görs drönarflygningar över Byälven för en bättre lägesbild.

Stabsläget beräknas vara i flera veckor framöver.

Nästa uppdatering sker måndag.

Torsdag 2024-03-21

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +47,00, för Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,89 (kl 7.00).

Översvämningsskyddet och pumpningen gör att vattennivåerna i Kyrkviken fortsätter att sjunka för varje dag. Planen är att ytterligare sänka nivån i Kyrkviken under torsdag och fredag. Vattennivåerna fortsätter att öka i Glafsfjorden (utanför översvämningsskyddet), men enligt nuvarande prognos kommer vattennivåerna nu att stanna på +47,00 i några dagar. Ny prognos kommer under torsdag eftermiddag.

Det finns en beredskap och omfallsplanering för scenarion med högre vattennivåer än vad nuvarande prognoser visar.

Onsdag 2024-03-20

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +46,97, för Kyrkviken (det vill säga innanför översvämningsskyddet) +46,92 (kl 7.00).

Översvämningskyddet aktiverades tisdagen den 19 mars och pumparna startades kl 9.58. Vi ser nu en sakta sänkning av vattennivån i Kyrkviken. En ny specialprognos från SMHI om kommande väderläge får vi i morgon.

I staben arbetar man nu bland annat med så kallat "omfall". Man tar då höjd för scenarion med högre vattennivåer än vad dagens prognos visar, för att ha beredskap att vidta förebyggande åtgärder om så skulle behövas.

Tisdag 2024-03-19

Dagens vattennivå i Glafsfjorden och Kyrkviken är +46,93 (kl 7.15).

Enligt prognos ser vattennivån ut att komma upp till +47,0 torsdagen den 21 mars och verkar stanna kvar på den nivån under några dygn. Det ligger dock relativt stora mängder snö kvar inom avbördningsområdet och vi kan se mer nederbörd i form av snö och regn längre fram i prognosen. Det ligger också fortfarande is på sjöarna, vilket kan påverka läget.

Översvämningsskyddet beräknas vara aktiver​at under dagen, runt cirka klockan 10.00-11.00.

Sjöfartsverket har tagit beslut om avlyst farled 18 mars-18 april 2024.

Måndag 2024-03-18

Dagens vattennivå i Glafsfjorden är +46,88 (kl 7.30).

Arvika och Säffle kommuner befinner sig i stabsläge. Staben tar in och analyserar lägesbilder, drar slutsatser om vilka konsekvenser som situationen kan få och hur samhällsviktiga funktioner ska skyddas på bästa sätt. Redan nu märks påverkan då krematoriet har stängt och reningsverket är ansträngt.

Översvämningsskyddet kommer att vara på plats tisdag förmiddag, då portarna stängs och pumpningen börjar. Observera att allmänheten inte är välkommen till området.

SMHI:s prognos ger endast mindre mängder nederbörd under veckan, men på fredag väntas ett omfattande lågtryck med regn och snö.

Lördag 2024-03-16

Stora mängder nederbörd har kommit i vårt område. Vattennivåerna i Glafsfjorden och Byälven har nu börjat stiga från ett redan högt läge. Runt tisdag (19 mars) förväntas vattennivån överstiga 47 meter över havet i Glafsfjorden och nivån kommer sen att fortsätta stiga under resten av veckan med uppskattningsvis några decimeter. Detta är så långt som nuvarande väderprognos sträcker sig.

Räddningstjänsten har därför beslutat att mobilisera översvämningsskyddet för Arvika stad. Eftersom översvämningsskyddet mobiliseras i god tid innan kulmen nås, kommer det inte att påverka vattnets slutliga högsta nivå utanför skyddet. Genom att mobilisera översvämningsskyddet skyddas samhällsviktig verksamhet i Arvika tätort. De vattennivåer som nu ligger i prognosen, kommer främst ställa till med skada på enskilda vägar, jordbruksmark, bryggor samt hårt anstränga dagvattensystemet i Säffle tätort.

- Oförutsedda konsekvenser kan dock inte uteslutas, säger räddningschef Mattias Larsson. Vattennivåer som dessa återkommer historiskt sett med några års återkomstid, oftast under hösten. Det finns anledning att vara uppmärksam på hur det höga flödet påverkas av att det fortfarande ligger is på delar av den berörda vattenytan. Det finns också fortfarande mycket snö kvar i stora delar av tillrinningsområdet som ännu inte passerat tillrinningssystemet.

Hjälpte informationen på sidan dig?