Projekt Byälven

Projekt Byälven har drivits i olika etapper sen 2001. I projektet arbetar man med att utvärdera översvämningsrisker och föreslå förebyggande åtgärder.

Byälvens vattensystem sträcker sig från Kongsvinger i Norge till Säffle vid Vänern. Vattensystemets längd är cirka 150 km och det totala avrinningsområdet är 4 785 km². På den fem mil långa sträckan från Glafsfjorden till Säffle lutar älven endast en meter. I de olika vattendragen i vattensystemet finns cirka 50 dammanläggningar.

Projekt Byälven startade 2001 och projektet är fortfarande aktivt. Projektets målsättning är att utvärdera riskerna för översvämningar och föreslå förebyggande åtgärder. Arbetet har bedrivits i flera etapper. Arvika kommun är en av deltagarna tillsammans med länsstyrelsen i Värmlands län och kommunerna i Eda och Säffle. Kontakta gärna Räddningstjänsten om du är intresserad av rapporterna från de olika etapperna och den sammanfattande rapporten.

Etapp I

Nationellt centrum för älvskadeteknik, numera Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet utförde arbetet med att analysera orsakerna till översvämningarna i Glafsfjorden och övriga delar av Byälvsystemet hösten 2000. Den rapport som arbetet mynnade ut i sammanställde även händelseförloppet och värderade möjliga åtgärder för att förebygga framtida översvämningsskador.

Etapp II

I projektets andra etapp utfördes simuleringar av översvämningar i Byälven Syftet med projektet var att skapa en modell med bra noggrannhet på höjddata och identifiera åtgärder som skulle kunna mildra effekterna en översvämning. Arbetet finansierades delvis av EU-projektet Flows.

Etapp III

I projektets tredje etapp låg fokus på åtgärder kring Backeströmmen i Säffle kommun.

Etapp IV

Översvämningsproblematiken i Byälven kan inte hanteras med en enskild åtgärd. Tillsammans med aktörer längs älven behöver vi gemensamt identifiera vad som ska göras. För att komma vidare med de undersökningar som gjorts, men även titta på helt nya lösningar har Arvika och Säffle kommuner beslutat att bilda en gemensam styrgrupp och arbetsgrupp för Byälven etapp IV. Till arbetet har även referensgrupper knutits. Arbetet med etapp IV startade i juni 2021.

Det gemensamma översvämningsarbetet syftar till att skapa motståndskraft för att hantera framtida översvämningar i Byälven.

Arbetsgruppens uppdrag är att föreslå lämpliga åtgärder, med finansieringsförslag, för att hantera översvämningar och redovisa förslag på fortsatt arbete.

För att skapa motståndskraft inför framtida översvämningar i Byälven behöver risker hanteras på flera sätt.

1. Planera rätt. Vi ska så långt som möjligt undvika att bygga eller nyttja riskområden.

2. Tekniska lösningar. Om ett riskområde redan är bebott eller nyttjas behöver man utreda om det går att genomföra tekniska lösningar som minskar risken.

3. En god beredskap. Vissa risker vet vi kommer att inträffa, det gäller att ha en god beredskap för att kunna hantera dem.

4. Återuppbygg smart. Efter en inträffad händelse när byggnader eller verksamheter ska återuppbyggas bör det ske på ett sätt så att man i framtiden inte drabbas lika hårt när risken inträffar igen.

SMHI fick under 2022 i uppdrag av arbetsgruppen att simulera två åtgärdsförslag genom en hydraulisk modellering. Syftet med utredningen var att få svar på om åtgärderna kan sänka vattennivån i Byälven vid situationer med höga flöden. Åtgärdssimuleringen blev klar i februari 2023.

Åtgärdsförslag 1: handlar om att ta bort dammkonstruktionen under Strömbron i centrala Säffle, som i tidigare utredningar konstaterats begränsa flödet av vatten. Resultatet från simuleringen visar att åtgärden sänker vattennivån. Nivåsänkningen skiljer sig åt beroende på mätpunkt och simulerat flöde.

Åtgärdsförslag 2: handlar om en ny strategi för tappning av vatten. Åtgärden innebär att dämmets luckor öppnas helt i ett tidigare skede för att sänka vattennivån inför högt flöde. För att kunna göra detta krävs en förändrad vattendom. Resultatet från simuleringen av åtgärdsförslag 2 visar att en sådan strategi inte ger någon större effekt på sänkning av vattennivån i Byälven vid en situationen med högt flöde.

Resultatet från utredningen kan du ta del av i rapporten ”Byälven – Åtgärdsanalys” som tagits fram av SMHI. På grund av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har vi för närvarande inte möjlighet att publicera rapporten på webbplatsen, men du kan beställa den via Räddningstjänsten.

Arbetsgruppens inriktning 2023 och 2024
Arbetsgruppens inriktning under 2023 och 2024 är att utreda översvämningsåtgärder grundligt genom att ta fram en nyttoanalys. Nyttoanalysen handlar om att besvara vad som ska skyddas och om åtgärder bidrar till önskad effekt, det vill säga kan åtgärden sänka vattennivån tillräckligt.

I nyttoanalysen ingår också att utreda om åtgärder kan innebära konsekvenser. Exempelvis om det finns risk för att åtgärder kan leda till ras och skred längs älvkanter eller att åtgärder kan orsaka låga vattennivåer under sommartid, vilket bland annat kan försvåra framfarten för båtar.

Resultatet från simuleringen som gjorts under 2022 visar att en ny tappningsstrategi inte bidrar till sänkta vattennivåer av betydelse. Översvämningsåtgärder som ingår i nyttoanalysen är en slussöppning i Säffle (åtgärdsförslag 3). Nyttoanalysen består även i att ta fram underlag på vad som riskerar att drabbas av en översvämning, särskilt då samhällsviktig verksamhet som till exempel el, vatten-avlopp, vägar, fibernoder. Arbetet med nyttoanalysen pågår fortsatt under 2024.

Kostnaderna delas mellan Arvika och Säffle kommuner.

Hjälpte informationen på sidan dig?