Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner har en risk- och sårbarhetsanalys, där risker identifieras och kommunens förmåga att hantera händelserna bedöms.

Sveriges kommuner ska enligt lag undersöka vilka extraordinära händelser i fredstid som kan hända i kommunen och hur dessa händelser skulle kunna påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

I Arvika kommuns arbete med sin risk- och sårbarhetsanalys har man identifierat riskobjekt, farliga verksamheter och möjliga händelser som kan drabba kommunen. Sedan har man arbetat med att gradera händelserna utifrån sannolikhet och konsekvens. Man har också bedömt kommunens förmåga att hantera de kriser som händelserna skulle kunna leda till.

Dagens samhälle är uppbyggt på tekniska och elektroniska system, vilket betyder att vår infrastruktur blir allt känsligare för störningar. De största riskerna i Arvika kommun är stora störningar som kan slå ut samhällsviktiga verksamheter, till exempel avbrott i dricksvatten-, el- eller värmeförsörjning samt naturkatastrofer. Sådana händelser kan också leda till social oro i samhället. Under 2013 påbörjades ett arbete med att identifiera sociala risker och riskfaktorer i kommunen. Arvika kommun har tidigare, år 1998 och 2003, drabbats av allvarliga sociala händelser i form av barnmord.

Utifrån erfarenhet av händelser under 1900- och 2000-talet är översvämning av Glafsfjorden och Kyrkviken den största risken för Arvika tätort och sådan samhällsviktig verksamhet som finns där.

Risken för trafikolyckor med farligt gods eller omfattande personskador är också stor eftersom riksväg 61, mellan Fagerås (Karlstad) och riksgränsen, samt järnvägen mellan Stockholm-Oslo går genom kommunen och i eller nära centralorten.

Inom Arvika kommuns geografiska område har några få farliga verksamheter identifierats. Det är sådana verksamheter som kan skada människors liv och hälsa samt miljön om det börjar brinna eller det skulle bli ett utsläpp av kemiska ämnen.

Kommunen arbetar aktivt med att förebygga risker genom att utbilda, öva och ta fram handlingsplaner för att minska konsekvens- och skadeverkan. Det finns också samarbetsforum på intern, lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Kontakta någon av kommunens säkerhetssamordnare, om du vill veta mer om risk- och sårbarhetsanalysen.

Hjälpte informationen på sidan dig?