Frågor och svar om översvämningsskyddet

Här hittar du samlade frågor och svar om översvämningsskyddet.

Hur fungerar översvämningsskyddet?

Översvämningsskyddet är byggt i sundet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Med hjälp av stora stålluckor stängs sundet och vattnet hindras från att rinna mellan Glafsfjorden och Kyrkviken. Det finns sedan fem stycken stora pumpar som pumpar ut vatten från Kyrkviken till Glafsfjorden. Pumparna har en kapacitet att pumpa 30 kubikmeter vatten per sekund.

Vad kostar det att aktivera översvämningsskyddet?

Uppskattningsvis kostar arbetet med att mobilisera skyddet cirka 350 000 kronor. I den kostnaden ingår bland annat resurser som dykare och mobilkran för isättning av luckor. Driftkostnaden för ett aktiverat översvämningsskydd per vecka är uppskattad till cirka 70 000 kronor/vecka. I den kostnaden ingår bland annat el och övertidstimmar för de som arbetar vid skyddet.

En exakt kostnad för att aktivera översvämningsskyddet är svårt att ge, då kostnaden beror bland annat på hur stor översvämning det är fråga om. Vid ett mindre allvarligt läge stänger vi skyddet och startar pumparna. Vid en större översvämning behövs även diselverken och en påbyggnad av skyddet upp till fullhöjd 50,5 m ö h, vilket innebär att kostnaden blir högre.

Hur stor nivåskillnad kommer ett aktiverat översvämningsskydd ge i Kyrkviken?

Ambitionen är att vattennivån i Kyrkviken ska ligga något under 47 m ö h, det vill säga något under kajkanten i Kattviken vid stadsparken.

Exakt hur stor nivåskillnaden blir när man aktiverar översvämningsskyddet beror dels på tillrinningen från andra vattendrag, dels vid vilket nivå man aktiverar skyddet samt mängden nederbörd.

Hur påverkas vattennivån utanför översvämningsskyddet av att översvämningsskyddet är aktiverat?

I och med att Kyrkvikens yta endast utgör ca 5% av Glafsfjordens och Byälvens totala yta utanför översvämningsskyddet, ger en aktivering av översvämningsskyddet endast en marginell påverkan på vattennivåerna utanför skyddet.

De faktorer som framförallt styr översvämningsskyddets påverkan på vattennivåerna utanför är:

  • Översvämningens storlek.
  • Hur snabbt vattnet stiger.
  • Vid vilken nivå översvämningsskyddet stängs.
  • Hur mycket vatten som pumpas ut från Kyrkviken.

Effekten av ett aktiverat översvämningsskydd blir störst vid stora översvämningar med snabb stigningshastighet. Påverkan kommer vara störst i Glafsfjorden, mindre i Gillberga och ännu mindre i Säffle.

Tidigare utredningar visar att om vi hade haft översvämningsskyddet på plats år 2000 hade nivåerna blivit ca 3-4 cm högre i Glafsfjorden. Vid ett värsta scenario, det vill säga en extremt stor översvämning med ett extremt snabbt förlopp (ett så kallat beräknat högsta flöde), skulle nivåerna i Glafsfjorden bli knappt 1 decimeter högre med översvämningsskyddet på plats jämfört med utan.

När mobiliseras översvämningsskyddet?

Arvika kommun kan besluta om att aktivera översvämningsskyddet när prognoser visar att vattennivåerna riskerar nå över +47,00 m ö h. Det är sedan den prognostiserade vattennivån som avgör om skyddet aktiveras eller inte. Om vattennivån kan komma att påverka samhällsviktig verksamhet som reningsverk, gator och krematoriet aktiveras skyddet.

Hur länge är skyddet aktiverat?

Så länge vi har skadligt höga vattennivåer.

Vad kostade det att bygga översvämningsskyddet?

Kommunens budget på 140 miljoner kronor kommer att hållas. Hittills har översvämningsskyddet kostat cirka 260 miljoner. Det är den totala kostnaden inklusive spärrdammarna och huvuddammen med pumparna samt inklusive alla kostnader från de första utredningarna, tillståndsansökan och ersättning för markintrång till projektering och byggnation. Vad slutsumman blir går ännu inte att säga, slutreglering med konsulter pågår. Hittills har kommunen fått 137 miljoner utbetalt i statsbidrag från MSB.

Varför har man har valt att bygga ett skydd som är så krångligt att stänga?

Vattnet stiger relativt långsamt i Arvika jämfört med andra platser där man satsat på automatisk stängning av översvämningsskydd, till exempel Nederländerna. Här har vi valt enkla, manuella och robusta lösningar. Automatik innebär en större risk för att något krånglar och är dessutom dyrare.

Hur högt kan översvämningsskyddet bli?

Den permanenta delen på översvämningsskyddet har en totalhöjd på +48 meter över havet, men kan byggas på med ytterligare 2.5 meter. Med den temporära påbyggnaden kan totalhöjden alltså bli +50.5 meter över havet, vilket motsvarar ett värsta scenario. (Under översvämningen 2000 nådde vattnet som högst en nivå på +48.9).

Hjälpte informationen på sidan dig?