Räddningstjänst

Kvinnlig brandman vid brandbil

Här hittar du mer information om Räddningstjänstens uppdrag och organisation.

Räddningstjänstens huvuduppgifter att arbeta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö och därigenom skapa en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i Arvika. Det kan vara bränder, trafikolyckor, drunkningstillbud, översvämningar, utsläpp av farliga ämnen eller en rad andra händelser. Det är alla händelser där det finns ett behov av ett snabbt ingripande, att det som kan räddas värderas högre än kostnaderna för insatsen samt att den som drabbats själv inte kan hantera situationen.

Räddningstjänsten rycker varje år ut på omkring 3-400 räddningsuppdrag, 30-50 bränder, ett femtiotal trafikolyckor och hundratalet IVPA-larm.

Räddningstjänsten bedriver även ett omfattande skadeförebyggande arbete - till exempel utbildning i hur du som enskild kan hantera en olycka eller genomföra en hjärt-lungräddning. Kurser för olika yrkesgrupper i brandskyddsfrågor genomförs regelbundet. Händer olyckan nära dig kommer du att vara på plats före brandbilen eller ambulansen och din insats kan då bli avgörande!

Arbetet för en säker och trygg kommun innebär även tillsyn av hur företag och andra verksamheter bedriver sittt eget brandskyddarbete.

Ambulanslarm (IVPA-larm)

Inom Arvika kommun larmas Räddningstjänsten även på vissa ambulanslarm, där det finns risk för den drabbades liv. Detta sker i de delar av kommunen där Räddningstjänsten kan komma till platsen betydligt fortare än ambulansen, som oftast utgår från Arvika tätort. Denna typ av larm kallas I Väntan På Ambulans-larm (IVPA-larm). IVPA-larm ersätter inte den ordinarie ambulanssjukvården, men de brandmän som larmas ut har särskild utbildning och utrustning och kan göra ett första omhändertagande.

När du larmar

Du som drabbats av en olycka ska aldrig tveka att ringa 112.
Räddningstjänsten tar aldrig betalt av den som ringer 112 vid en olycka.

För att ingripa vid bränder, olyckor och andra nödlägen finns
räddningsstyrkor placerade i Arvika, Edane, Gunnarskog och Glava.
Närheten är viktig för att din närmaste räddningsstyrka snabbt ska nå
fram till olycksplatsen och kunna starta hjälparbetet.

När du behöver hjälp från Räddningstjänsten och ringer SOS går larmet till någon av de fyra brandstationerna, i Arvika, Edane, Glava eller Gunnarskog.

Bemanningen på stationerna ser olika ut, beroende på vilka risker som finns i omgivningen samt hur lång tid det tar innan förstärkning kan komma från någon annan station. Räddningstjänsten har både personal som är heltidsanställd och personal som ligger i beredskap och har ett annat dagligt arbete. Både män och kvinnor arbetar som brandmän i Arvika kommun.

Arvika Brandstation

Brandstationen i Arvika är bemannad dygnet runt. Det tjänstgörande befälet når du på 0570-814 80. Dygnet runt finns dessutom en "Insatsledare" tillgänglig. Denna funktion är gemensam för kommunerna Arvika, Eda och Säffle. Insatsledare kontaktas via SOS Alarm och har beredskap i hemmet.

När du behöver hjälp från Arvika brandstation larmas ett befäl och fyra brandmän. Beroende på uppdraget finns en släck- och räddningsbil, en tankbil, ett höjdfordon samt mindre fordon och reservfordon.
Brandstationen i Arvika är den enda brandstationen med heltidsanställd personal. Detta innebär att brandstationen är bemannad dygnet runt. Utöver heltidsstyrkan finns även en brandman i beredskap som förstärker vid större insatser.

Edane Brandstation

När du behöver hjälp från Edane brandstation larmas ett befäl och två brandmän. Beroende på uppdraget finns en släck- och räddningsbil samt fordon för IVPA-larm och terrängkörning att tillgå.

Glava Brandstation

När du behöver hjälp från Glava brandstation larmas ett befäl och fyra brandmän. Beroende på uppdraget finns en släck- och räddningsbil, en tankbil samt fordon för IVPA-larm och terrängtransport att tillgå.

Gunnarskogs Brandstation

När du behöver hjälp från Gunnarskogs brandstation larmas ett befäl och tre brandmän. Beroende på uppdraget finns en släck- och räddningsbil, samt fordon för IVPA-larm och terrängkörning att tillgå.

Bogens Brandvärn

Stationen har fri inryckning och används vid olyckor som inträffar i närområdet eller om annan station behöver förstärkning. Brandvärnet bemannas av frivilliga brandmän.

Räddningstjänstens uppdrag

Räddningstjänsten arbetar bland annat utifrån Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och olika föreskrifter som är kopplade till lagen, till exempel att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Lagen reglerar bland annat brandskydd, sotning och vattensäkerhet.

En annan lag som Räddningstjänsten arbetar mot är "Lag om brandfarliga och explosiva varor".

Räddningstjänsten gör tillsynsbesök enligt frister som beror på risken för brand och hur väl det systematiska brandskyddsarbetet fungerar. Tillsynsbesöket debiteras enligt fastställd taxa.

Räddningstjänstens organisation

Arvika kommun ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB), en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. Totalt omfattas 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 10 000 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin kommun, men Räddningsregion Bergslagen innebär ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel.

Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten.

Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Hjälpte informationen på sidan dig?