Socialnämnden

Här hittar du information om Socialnämnden.

Socialnämnden har sju ledamöter och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild inom Individ- och familjeomsorgen. Det kan till exempel handla om:

  • Utredningsansvar enligt socialtjänstlagen
  • Överflyttning av ärende till annan kommun enligt socialtjänstlagen
  • Beslut om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
  • Beslut avseende barn och ungdom enligt socialtjänstlagen
  • Beslut enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  • Beslut om biståndsinsatser i form av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen samt beslut som rör ersättningar till dessa
  • Beslut avseende vuxna enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall
  • Beslut avseende familjerätt såsom föräldraskap och adoption
  • Beslut om anmälan till överförmyndaren enligt socialtjänstförordningen
  • Överklagande, yttrande och anmälningar med mera till domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter avseende ovanstående ärendegrupper.

Mer information om Socialnämndens ansvar och uppgifter finns i reglementet. Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du i förtroendemannaregistret.

Hjälpte informationen på sidan dig?