Politisk organisation

talarklubba på ett bord

Här hittar du information om kommunens politiska organisation och uppdrag.

I kommunallagen sägs det att det måste finnas Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse i varje kommun. Däremot har varje kommun frihet att själv bestämma vilka andra nämnder som ska finnas.

I Arvika kommuns politiska organisation finns inga facknämnder.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, som fattar beslut i stora, viktiga frågor.

Innan ett ärende behandlas i Kommunfullmäktige ska frågan vara behandlad av Kommunstyrelsen. Till sin hjälp har Kommunstyrelsen tre utskott som ansvarar för olika områden.

Kommunalrådet är ordförande för Kommunstyrelsen. Kommunalrådet företräder den politiska ledningen och har det övergripande ansvaret för kommunen.

Det finns också en Myndighetsnämnd (som ansvarar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd, plan- och bygg), en Socialnämnd (individärenden) samt ett fåtal andra nämnder, liksom rådgivande organ. Mer information om nämnderna finns på deras respektive webbsida.

De politiska organen har regler att följa kring hur de ska arbeta (reglementen) och ibland också kring vad de har rätt att besluta om (delegeringsordningar). Reglementen och delegeringsordningar för de politiska organen finns i kommunens författningssamling.

I förtroendemannaregistret hittar du information om alla de politiska organ som finns i Arvika kommun, vilka förtroendevalda som ingår i respektive samt kontaktuppgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?