Kommunrevisionen

Här hittar du information om Kommunrevisionen.

Revisorerna är utsedda av Kommunfullmäktige och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Revision handlar därför inte bara om att granska räkenskaper utan har ett starkt fokus på verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av Kommunfullmäktige. De granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden med utgångspunkt i skriften ”God revisionssed”, som utgivits av Sveriges kommuner och landsting. På samma sätt granskar de även verksamheten i de kommunala företagen.

Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som sker inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna försöker ha en inriktning på granskningarna som ska vara framåtsyftande och stödjande. I granskningarna identifieras och påtalas därför förslag till förbättringar av aktuella områden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder i en årlig revisionsberättelse. Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga.

Revisionsrapporter

På grund av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har vi för närvarande inte möjlighet att publicera revisionsrapporter på webbplatsen. Kontakta registrator, tfn 0570-819 10, så kan du få önskad rapport mejlad hem till dig.

Hjälpte informationen på sidan dig?