Kommunrevisionen

Här hittar du information om Kommunrevisionen.

Revisorerna är utsedda av Kommunfullmäktige och är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen. Att vara kommunal revisor är ett förtroendeuppdrag med syfte att med oberoende, saklighet och integritet främja och granska verksamheten i nämnder och styrelser. Revision handlar därför inte bara om att granska räkenskaper utan har ett starkt fokus på verksamhetens ändamålsenlighet och effektivitet.

Revisionens arbete styrs av kommunallagen och det reglemente som fastställts av Kommunfullmäktige. De granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden med utgångspunkt i skriften ”God revisionssed”, som utgivits av Sveriges kommuner och landsting. På samma sätt granskar de även verksamheten i de kommunala företagen.

Kommunrevisionen har till uppgift att utvärdera, effektivisera och kontrollera den kommunala verksamheten. De prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen som sker inom styrelsen och nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna försöker ha en inriktning på granskningarna som ska vara framåtsyftande och stödjande. I granskningarna identifieras och påtalas därför förslag till förbättringar av aktuella områden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för revisorerna att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder i en årlig revisionsberättelse. Revisorerna biträds i genomförandet av granskningsarbetet av sakkunniga.

Revisionsrapporter

På grund av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service har vi för närvarande inte möjlighet att publicera vissa revisionsrapporter på webbplatsen. Kontakta registrator, tfn 0570-819 10, så kan du få önskad rapport mejlad hem till dig.

Här är listan över granskningar under de senaste åren:

2024

 • Granskning av årsredovisning 2023
 • Granskning av samverkan kring missbruksvård, Arvika kommun (finns publicerad i mappen "2024")
 • Granskning av samverkan kring missbruksvård, Region Värmland (finns publicerad i mappen "2024")

2023

 • Granskning av planprocessen (finns publicerad i mappen "2023")
 • Granskning av budgetprocessen (finns publicerad i mappen "2023")
 • Granskning av arbetet med trygghet och mot kränkande behandling i skolan (finns publicerad i mappen "2023")
 • Granskning av delårsrapport per 2023-08-31
 • Granskning av årsredovisning 2022

2022

 • Uppföljning av tidigare genomförda granskningar:
  • Granskning av investeringar
  • Granskning av kommunstyrelsens uppsikt av att fatta beslut verkställs
  • Granskning av kommunens beredskap för extraordinära händelser och höjt beredskap
  • Granskning av IT-säkerhet
 • Granskning gällande efterlevnad av offentlighetsprincipen
 • Granskning av skogsförvaltningen
 • Gemensam granskning av arbete mot våld i nära relationer

2021

 • Granskning av rutiner och intern kontroll avseende föreningsbidrag
 • Gemensam granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga med psykisk ohälsa
 • Granskning av ägarstyrning
 • Granskning av missbruksvården
 • Granskning av god ekonomisk hushållning

2020

 • Granskning avseende de ekonomiska uppföljningarna avseende ekonomi i utskotten för: Lärande och stöd samt Vård och omsorg
 • Granskning av hemtjänsten
 • Granskning av IT-säkerhet
 • Gemensam granskning av vårdkedjor och läkemedel för äldre

2019

 • Granskning av underhåll av gator och vägar
 • Granskning av krisberedskap
 • Granskning av förutsättningar för likvärdig skola
 • Granskning av biståndshandläggning och verkställighet inom hemtjänst och särskilt boende
 • Gemensam granskning av samverkan kring psykisk ohälsa bland äldre
Hjälpte informationen på sidan dig?