Skolskjuts, grundskola

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan. Här finns information om vilka regler som gäller och hur anmälan går till.

Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i kommunen och går i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan.

Utgångspunkter för att bedöma om eleven har rätt till skolskjuts är:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Särskilda behov
 • Växelvis boende

Skolskjutsorganisationen ses över inför varje läsår. Har eleven valt en annan skola än den han eller hon tillhör, så kan skolskjuts beviljas enligt avståndsreglerna, om det inte innebär en merkostnad för kommunen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan görs via e-tjänst under perioden 1–31 mars för att vara garanterad skolskjuts från skolstart. Alla ska göra en ny ansökan inför varje läsår. 2024 gäller en senare tid för ansökan; 18 mars-14 april 2024.

Ansökningar som kommer in efter 14 april hanteras efter hand, men eleven är inte garanterad skolskjuts från skolstart.

Om du inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, kontakta skolskjutssamordnaren på tfn 0570‑826 80.

Du kan följa din ansökan och se beslutet via skolskjutssystemet Optiplan som du når via skolportalen.

Datum att ha koll på när det gäller skolskjutsansökan

 

Arbetsgången med ansökan

När?

Vad?

1-31 mars (2024 gäller 18 mars-14 april)

Ansök om skolskjuts

Juni

Beslut kommer

1-20 augusti

Beställ grundskolebiljett för linjetrafik

Vid skolstart

Digital biljett kommer som SMS. Fysisk biljett delas ut via skolan efter skolstart.


Skolskjutssträcka

Med skolskjutssträcka menas den kortaste användbara vägen, inklusive gång-/cykelväg, mellan elevens adress och den skola eleven hänvisas till för sin skolgång. För att eleven ska kunna få kostnadsfri skolskjuts ska avståndet vara enligt nedan.

Avståndet mellan bostad och skola ska vara minst:

 • För elev i förskoleklass – årskurs 3: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 4 - 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7 - 9: Minst 5 kilometer

Avståndet mellan bostad och hållplats ska vara minst:

 • För elev i förskoleklass - årskurs 3: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 4 - 6: Minst 2 kilometer
 • För elev i årskurs 7 - 9: Minst 4 kilometer

En ny ansökan behöver göras om förutsättningarna ändras under läsåret.

Grundskolebiljett

För elever som är planerade att åka linjetrafik (linjebuss eller tåg) ska vårdnadshavare beställa grundskolebiljett. Biljetten kan beställas som digital eller fysisk biljett. Beställning görs på Värmlandstrafiks webbplats från början av augusti. Den digitala biljetten skickas ut via sms till eleven och den fysiska biljetten delas ut på skolan.

Grundskolebiljetten är en personlig värdehandling, som eleven ansvarar för och får bara användas för resor mellan bostad och skola. Biljetten kan dras in vid missbruk.

Om den fysiska biljetten tappas bort, stjäls eller förstörs ska detta snarast anmälas till skolan. Kommunen har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ordna en ny biljett. En faktura på 200 kronor skickas då till elevens folkbokföringsadress.

Om den fysiska biljetten slutar att fungera lämnas den till expeditionen på skolan som ordnar en ny biljett.

Elever som är planerade på att åka linjetrafik måste åka med en giltig digital biljett alternativt en fysisk biljett med giltighetsbevis.

Väntetid, restid och sen ankomst

Väntetid för eleven, det vill säga tidsskillnaden mellan skoldagens tider och skolskjutsens ankomst- respektive avgångstid, bör inte överstiga sammanlagt 60 minuter per skoldag.

Skolskjuts ordnas inte vid andra tider på grund av håltimmar, flextid eller liknande.

Med restid menas färdtiden mellan anvisad hållplats och skola. Strävan är att restiden inte ska överstiga 60 minuter per enkelresa.

Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven kommer till skolan. Kommunen ansvarar inte för kostnader eller ersättningsanspråk i samband med händelsen.

Ordningsregler

För att resan ska bli trygg och säker året runt finns ordningsregler som eleverna ska följa. Om ordningsreglerna inte följs kan eleven bli avstängd från skolskjutsen. Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

En elev som skadat ett fordon i samband med skolskjuts kan bli skyldig att betala skadestånd. Elev som avsiktligt vållar skada anmäls i vissa fall till socialtjänsten eller polisen.

Ordningsregler för skolskjuts

För att göra våra skolskjutsar så säkra som möjligt, är det viktigt att skola och hem känner ett delat ansvar.

Vid hållplatsen

 • Kom alltid i god tid
 • Bär reflex om det är mörkt
 • Stå stilla på säkert avstånd från trafiken och vägen, tills bussen har stannat och öppnat dörrarna.

När du stiger på

 • Påstigning görs normalt genom framdörren
 • Påstigning görs i turordning utan knuffar
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna, släpp gärna på dem först

Ombord på bussen

 • Spring eller klättra inte omkring i bussen
 • Ställ ingen väska i gången
 • Sitt en på varje säte
 • Använd bälte
 • Förstör inte i bussen
 • På grund av brist på lastutrymme är det inte tillåtet att ta med skrymmande bagage som till exempel skidor, pulkor eller annat skrymmande bagage som kan vara en säkerhetsrisk.

När du stiger av

 • Sitt kvar på din plats tills bussen har kommit fram till hållplatsen
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Vänta tills bussen åkt och du har fri sikt åt båda hållen
 • Gå eller spring inte framför bussen

Vårdnadshavarens ansvar

 • Ansöka om skolskjuts inför varje läsår.
 • Ansöka om grundskolebiljett för elever inför skolstart på Värmlandstrafiks webbplats. Detta gäller de elever som åker linjetrafik.
 • Prata med sina barn om vikten av att använda säkerhetsbälte under resan till och från skolan.
 • Ansvara för att barnet förbereds och tränas på att klara av sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att det ska klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand.
 • Ansvara för att barnet kommer i tid till morgonskjutsen. Om barnet missar sin skolskjuts har vårdnadshavaren ansvar för att barnet kommer till skolan.
 • Vårdnadshavare ska i god tid meddela om barnets skolskjuts ska avbokas. Gäller barn som har skolskjuts via taxi eller som inte bor längs skolbussens färdväg.
 • Kolla störningsinformation på Värmlandstrafiks webbplats när det kan finnas risk för störningar i skoltrafiken, för att hålla sig informerad i god tid.
 • Om skolskjutsen är inställd är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan.
 • Meddela skolskjutssamordnaren om förutsättningarna från tidigare beslut förändras eller lämna besked om skolskjutsen inte längre behövs.
 • Om en elev stängs av från skolskjuts är det vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer till och från skolan under avstängningstiden.

Turlistor skolskjutsar

Skolskjutslistor finns hos administratörerna på de olika skolorna. Elever som reser med linjetrafik hittar tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Störningar eller inställda turer i skoltrafiken

Vid besvärligt väglag eller vid andra problem med fordon kan det bli störningar och/eller inställda turer i skoltrafiken. Det är transportören själv som avgör om skolskjutsen behöver ställas in. Vårdnadshavaren ansvarar för elevens transport till och från skolan om skolskjutsen är inställd.

Information om störningar i skoltrafiken ges via Värmlandstrafiks webbplats. När det gäller skolbussar (ej linjetrafik) finns information i appen Bussklubben.

Bussklubben

Bussklubben är Värmlandstrafiks app för elever (och vårdnadshavare) som åker skolbuss. Appen som innehåller information om var skolbussen är i realtid liksom eventuell störningsinformation. Du skapar ett konto i Bussklubben via "Mina sidor" på Värmlandstrafiks webbplats.

Mixtrafik

Mixtrafik är en tjänst från Värmlandstrafik som gör det möjlighet för allmänheten att boka biljett och resa med skolbussarna i mån av plats.

Synpunkter

Synpunkter på hur skolskjutsen utförs lämnar du till Värmlandstrafik via deras webbplats. Ärendet hanteras sedan av Värmlandstrafik.

Hjälpte informationen på sidan dig?