Inackordering, inneboende

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden, om du på grund av lång resväg eller restid måste inackordera dig på skolorten.

Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du ansöker om inackorderingstillägg hos din hemkommun.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du är heltidsstuderande vid en gymnasieskola som drivs av kommun eller region. Studerar du vid en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Bidrag betalas ut för högst nio månader under ett läsår, september till maj. Aktuellt belopp läsåret 2024/2025 är 1 910 kr/månad.

Ansökan om inackorderingstillägg görs via vår e-tjänst. Ansökan för 2024/2025 öppnar 1 juni 2024.

Utbildningar

Värmlands län har tecknat ett samverkansavtal. Elever folkbokförda i Värmlands län kan inför år 1 söka samtliga nationella program inom länet och blir då mottagna som sökande i första hand. Därmed har man rätt till inackorderingstillägg vid lång eller besvärlig resväg. Vad som räknas som "lång" respektive "besvärlig resväg" kan du se under respektive rubrik på sidan.

Elever som söker program/inriktningar utanför Värmlands län och programmet/inriktningen erbjuds inom länet blir mottagna i mån av plats och har inte rätt till inackorderingstillägg (frisök).

Elever som söker NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) blir mottagna som sökande i första hand om ett NIU-avtal upprättas mellan kommunerna.

Lång resväg

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km beviljas inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om du till exempel har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från bostaden till praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.

Besvärlig resväg

Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag i förhållande till skolans ramschema. I ansökan ska en redogörelse över färdsätt och väntetider lämnas.

Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du ska gå finns på din hemort

Detta gäller exempelvis om du är elev vid riksidrottsgymnasium eller vid annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet ska vara elevområde. Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad utbildning kan inackorderingstillägg beviljas. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin.

Inackordering på grund av praktik

Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering. Skolans handläggare (studie- och yrkesvägledare, kurator eller motsvarande) ska bekräfta praktikperioden på ansökan.

Val av inackorderingsort

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet. Inackorderingstillägg kan inte utgå samtidigt med någon form av resebidrag.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året, men du bor kvar i Sverige.

I vissa fall kan inackorderingstillägg beviljas på grund av sociala skäl. För mer information, kontakta din skolkurator.

Anpassad gymnasieskola

Du som studerar i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) kan få inackorderingstillägg i de fall varken sjukersättning, vårdbidrag, aktivitetsersättning eller handikappersättning från Försäkringskassan betalas ut.

Om du är beviljad boende enligt LSS kan du beviljas inackorderingstillägg om du betalar egenavgifter till Arvika kommun.

Ändrade förhållanden

Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgetts i ansökan måste ändringarna omedelbart rapporteras till Expeditionen Lärande och stöd i Arvika kommun. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

Hjälpte informationen på sidan dig?