Betyg och bedömning

För att eleven ska kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen

Från och med årskurs 1 till årskurs 5 ges skriftliga omdömen en gång per termin. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att denne ska kunna göra ännu bättre ifrån sig i skolan.

Utvecklingssamtal och utvecklingsplan

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Grunden för utvecklingssamtalet är hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stöttas. Utvecklingssamtalet i årskurs 1 till årskurs 5 mynnar ut i en skriftlig individuell utvecklingsplan. I planen beskrivs konkret vad eleven behöver göra för att nå de uppsatta målen och på vilket sätt skolan hjälper till. I årkurserna 6-9 ersätts planen med betyg vid terminssluten.

Vid nästa utvecklingssamtal utvärderas den individuella utvecklingsplanen och en ny plan upprättas. Genom planerna kan eleven följa sin egen utveckling.

Planering

Varje lärare gör en planering. I planeringen kan man läsa om vad vi kommer arbetar med i de olika ämnena, hur undervisningen går till och vad som bedöms i det aktuella arbetsområdet.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 ersätts omdömena med skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven.

Betygsskala

Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A (högsta betyg) - E (lägsta godkända betyg) samt F (lägsta betyg; icke godkänt). Finns inget underlag för betygssättning sätts ett streck i betyget.

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Enligt skolförordningens bestämmelser ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om eleven har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget, inte frånvaro som eleven haft tidigare.

Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Beställa äldre betyg

Om du har gått i någon av kommunens skolor - grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller SFI - kan du beställa en kopia av ditt betyg via kommunens e-tjänst.

Om du inte har tillgång till e-tjänsten vänder du dig till den skola där du var elev under avgångsåret. Om det var länge sedan som du gick i skolan kan det vara så att det inte finns någon betygskopia sparad på skolan. I så fall får du vända dig till kommunens arkiv som kan hjälpa till med att ta fram ett betygsutdrag ur de arkiverade betygskatalogerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?