Inflytande föräldrar, elever

Både föräldrar och elever kan påverka verksamheten i skolan och ge synpunkter i olika sammanhang.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan betyder att skolan och föräldrar samverkar i olika sammanhang för att utveckla skolans innehåll. Du som förälder ska kunna påverka verksamheten och ge synpunkter när det gäller planering, genomförande och utvärdering.

På varje enhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd för barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där ska frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavare behandlas.

I grundskolans läroplan står det:

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.”

Inflytande inom skolväsendet är en viktig fråga både ur ett demokratiperspektiv och för utvecklingen av skolans innehåll och kvalitet. Skolans demokratiuppdrag innebär att skolan ska ge eleverna kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, men också att verksamheten ska bedrivas i demokratiska arbetsformer. Barn, elever och vårdnadshavare ska ha inflytande över utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Skolans personal och föräldrar ska i samråd synliggöra varje barns förmågor, kompetenser, behov och intressen. Det är du som förälder som känner ditt barn bäst och kan informera personalen om barnets förhållanden. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Tillsammans med dig som vårdnadshavare arbetar vi med föräldrasamverkan i våra verksamheter. Ett gemensamt arbete för våra barn och ungdomar gör våra skolor trivsamma och trygga. Barn, elever och vårdnadshavare ska vid utvecklingssamtal få individuell information för att kunna påverka utveckling och lärande, samtidigt som det ska finnas möjlighet till inflytande i grupp vid föräldramöten, klassråd, skolråd och olika samrådsforum.

Föräldrasamverkan sker bland annat genom:

  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöten
  • Skolråd

Kontakta gärna respektive skola för att få veta mer om hur föräldrasamverkan fungerar där.

Elevinflytande

Elevinflytande handlar om att elever ska ha möjlighet till att kunna uttrycka sina synpunkter och att skolan ska ta del av elevernas åsikter och intressen. Det är viktigt att lyssna på eleverna och det är också viktigt att du som elev vet vilka möjligheter du har att påverka din utbildning och skolmiljö.

Elevers ansvar och inflytande

Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med utformningen av och innehållet i din undervisning och frågor som rör arbetsmiljön samt att du ska få information om frågor som rör dig som elev.

Kan vi bestämma om precis vad som helst på vår skola?

Nej, Sveriges riksdag har bestämt vilka mål vi ska arbeta mot i skolan och ramarna för skolans arbete. Allt står skrivet i skollagen, läroplanen och kursplanen och det är skolans ansvar att följa det. Inom dessa ramar har vi stora möjligheter att bestämma själva och då är det viktigt att eleverna har stort inflytande. Vi tar vara på elevernas synpunkter genom bland annat elevskyddsombud, klassråd och elevråd.

Varje höst får alla elever i förskoleklass och grundskola besvara en enkät med frågor som berör elevinflytande, trygghet och studiero. Undersökningen ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ständigt arbetar med att förbättra elevernas inflytande och delaktighet

Eleverna ska känna att de är delaktiga under hela skoldagen, dels under sitt arbete och dels vad gäller andra aktiviteter och kring frågor som berör eleven och bidrar till att tiden i skolan blir meningsfull, begriplig och hanterbar.

Elevinflytande sker bland annat genom:

  • Klassråd
  • Skolråd
  • Enkäter

Kontakta gärna respektive skola för att få veta mer om hur elevinflytande fungerar där.

Hjälpte informationen på sidan dig?