Individuell utvecklingsplan, IUP

Alla elever i grundskolan och obligatoriska särskolan i årskurserna 1-5 ska en gång per läsår ha en skriftlig individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Det gäller både kommunal och fristående verksamhet.

Under hela skoltiden samtalar och reflekterar läraren och eleven om hur eleven lär sig och utvecklas. Detta sker både muntligt och skriftligt på olika sätt.

Dokumentation

Utvecklingsplanen med skriftliga omdömen är en form av dokumentation som alla elever ska ha. Läraren dokumenterar också fortlöpande hur elevens lärande utvecklas i förhållande till de nationella målen som finns i kursplaner och läroplaner. Den här samlade dokumentationen blir underlag till det utvecklingssamtal som läraren har med elev och vårdnadshavare.

Skriftliga omdömen

Alla elever i grundskolans årskurs 1-5 får skriftliga omdömen i de ämnen som man har läst. Omdömena får man minst en gång per läsår i samband med utvecklingssamtalet. I omdömet ska läraren på ett tydligt sätt beskriva var eleven befinner sig i sin utveckling. De skriftliga omdömena baseras på de mål eleven har haft i sin planering i respektive ämne (målen är kopplade till läroplan och kursplanemål). I omdömena ska det tydligt framgå vilka elevens styrkor är och vad eleven behöver utveckla. De ska vara ett stöd för elevens fortsatta lärande.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin i alla årskurser träffar läraren eleven och föräldrarna för ett utvecklingssamtal. I samtalet ska alla få komma till tals. För att föräldrarna och eleven aktivt ska kunna delta i samtalet krävs att de i förväg fått information om hur elevens lärande utvecklats den senaste terminen för att kunna förbereda sig inför samtalet.

Utvecklingsplan

Vid utvecklingssamtalet gör man tillsammans en utvecklingsplan (gäller för årskurs 1-5) för eleven. Man utgår då från dokumentationen och omdömena, samt det man samtalat kring. Tillsammans görs en skriftlig överenskommelse där man sammanfattar vilka mål man kommit överens om att prioritera.

Det ska tydligt framgå vilka insatser som behöver göras för att eleven ska nå sina mål, på vilket sätt målen ska nås och vem som har ansvar för vad. Utvecklingsplanen ska inte vara för omfattande utan fokusera på några få mål som eleven ska arbeta mot den kommande tiden och som ska utvärderas vid nästa samtal.

Att sätta upp mål

Det är viktigt att dessa mål sätts upp utifrån en tilltro till att eleven kan nå dem och att både elevens behov och lust ryms i utvecklingsplanen. Läraren skriver också ner vilket stöd eleven behöver för att nå de uppsatta målen. Kanske kan föräldrarna bidra med något stöd.

De skriftliga omdömena och överenskommelserna från samtalet bildar tillsammans elevens individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen.

Hjälpte informationen på sidan dig?