Års- och slutredovisning, arvode

Årsredovisning ska lämnas in varje år av den som har uppdrag som god man eller förvaltare. Man har rätt till arvode.

Varje år ska den som är god man eller förvaltare lämna in en årsredovisning av sitt uppdrag. När uppdraget upphör ska en slutredovisning lämnas in. God man och förvaltare har rätt till arvode för sitt uppdrag.

Vad som skrivs nedan om god man gäller även för förvaltare.

Årsredovisning, slutredovisning och förteckning

Alla gode män, oavsett vilken omfattning uppdraget har, ska lämna in en redogörelse varje år där de beskriver hur de utfört sitt uppdrag under året för sin huvudman. Redogörelsen lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars.

Om ärendet omfattar förvaltning av huvudmannens egendom ska god man lämna in en årsräkning varje år med uppgifter om årets samtliga inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder. I årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt. Årsräkning lämnas in till överförmyndarnämnden före den 1 mars varje år.

När ett uppdrag som god man eller förvaltare upphör, ska en slutredovisning lämnas in senast en månad efter att uppdraget upphörde.

Om ärendet är helt nytt ska god man lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar senast två månader efter beslut om godmanskap/förvaltarskap fattades i tingsrätten.

Redovisningar och förteckning lämnas via kommunens e-tjänster eller via blankett. Mer information och anvisningar till redovisningen finns nedan.

Arvode

Den som har ett uppdrag som god man eller förvaltare får arvode och ersättning för vissa utgifter.

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för vissa utgifter. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode och ersättningens storlek, samt om vem som ska betala arvode och ersättning.

Arvode och ersättning för utgifter (inklusive skatter och avgifter) betalas av huvudmannen om hans eller hennes beräknade inkomst under året uppdraget utförts överstiger 2,65 prisbasbelopp (PBB) eller om hans eller hennes tillgångar under samma år överstiger 2 PBB, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Vid gränsfall fördelas kostnaderna mellan kommunen och huvudmannen.

Prisbasbelopp för 2023 är 52 500 kronor och för 2024 57 300 kronor.

Överförmyndarnämnden följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer gällande arvode och tar hänsyn till uppdragets omfattning

Hjälpte informationen på sidan dig?