Överklagan, klagomål

Du kan överklaga beslut som du inte är nöjd med och du kan också framföra klagomål.

Överklagan

Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av överförmyndarnämnden kan du överklaga beslutet. Information om möjligheten att överklaga och hur det går till bifogas alla myndighetsbeslut.

Klagomål

Om du vill framföra klagomål på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sitt uppdrag ska du vända dig till överförmyndarenheten. Vi ser gärna att du lämnar ditt klagomål skriftligt, då den det gäller kommer att få yttra sig över innehållet i klagomålet.

Om du vill framföra klagomål på Arvika-Eda överförmyndarnämnd vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarna, som utövar tillsyn över överförmyndarnämnden.

Hjälpte informationen på sidan dig?