Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Medelstora förbränningsanläggningar måste registreras, både gamla och nya.

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 megawatt eller högre, dock högst 50 megawatt, är skyldig att lämna en underrättelse om den till Myndighetsnämnden.

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Grunden till förordningen är ett direktiv från EU, det så kallade MCP-direktivet (2018/2193/EU), om begränsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Undantag

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordning (2013:253) om förbränning av avfall.

När ska registreringen göras?

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten. Om effekten är högre än 5 megawatt ska registreringen göras senast den 1 januari 2024. Om effekten är högst 5 megawatt ska registreringen göras senast den 1 januari 2029.

Hur registrerar du anläggningen?

Du lämnar information om anläggningen till Myndighetsnämnden via vår e-tjänst.

Registrerade anläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats som allmänheten har tillgång till. Myndighetsnämnden kommer att publicera de anläggningar som registreras på den här sidan.

Registrerade anläggningar

Verksamhetsutövare

Fastighet

Effekt

Förväntat antal driftstimmar/år

Bränsle

Moelven Edanesågen AB

Edane 1:317

5,2 MW

8 071

Fast biomassa

Arvika Fjärrvärme AB – Styckåsverket

Förrådet 2

34

1 100

Flytande biobränsle, dieselbrännolja

Arvika Fjärrvärme AB – Lyckeverket

Smedjan 6

24,5 MW

11 300

Fast biomassa, dieselbrännolja

Tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av:

  • Mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen- eller fossil bränslegas (till exempel biooljor som RME eller HVO

eller

  • Mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inte annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Om du konverterar din förbränningsanläggning från fossil olja till någon typ av biogen olja kan anläggningen bli anmälningspliktig trots att den inte varit det tidigare, detta eftersom anläggningar som drivs av biogena oljor omfattas av anmälningsplikt från lägre effekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?