Miljörapport

Vissa verksamheter måste lämna in en miljörapport varje år.

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kapitlet 6 § miljöbalken, ska lämna en miljörapport varje år. Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om miljörapport; NFS 2016:8.

Miljörapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och en emissionsdeklaration. Alla ska upprätta och lämna in grunddelen och textdelen. Bara vissa behöver lämna en emissionsdeklaration.

Miljörapportens innehåll

Grunddelen

Denna ska bland annat innehålla verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer, uppgift om för vilket år miljörapporten gäller, adress och telefonnummer, anläggningsnamn och anläggningsnummer, kontaktperson, kommun och om möjligt också orten där verksamheten bedrivs.

Textdelen

Denna del ska innehålla en kortfattad beskrivning av verksamheten, inklusive en uppgift om vem som är tillståndsgivare samt en uppgift på faktisk produktion eller något annat mått på verksamhetens omfattning under året. Denna del ska också innehålla en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

Vidare ska textdelen bland annat innehålla en sammanfattning av uppgifter för rapporteringsåret avseende:

  • tillbud och störningar samt redovisning av de betydande åtgärder som därför genomförts
  • redovisning av vilka villkor som gäller för verksamheten samt hur dessa har uppfyllts
  • en kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar eller andra undersökningar som utförts för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa

Emissionsdeklaration

Endast en del miljöfarliga verksamheter behöver lämna emissionsdeklaration. Vilka dessa är finns att se i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8.

Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av hur värdet tagits fram enligt någon av följande tre kategorier;

  • mätning (M)
  • beräkning (C)
  • uppskattning (E)

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger till grund för innehållet i emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas i fem år.

Lämna in miljörapporten

Miljörapporten ska senast den 31 mars året efter det kalenderår som miljörapporten avser vara inlämnad till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten. Rapporten ska lämnas elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) som är en central bas för miljörapporter.

Tillsynsmyndigheten får bevilja anstånd i högst en månad för grunddelen och emissionsdeklarationen och i högst tre månader för textdelen om det finns särskilda skäl.

Ansvar

Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inlämnad miljörapport finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?