Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Samhällsbyggandet i Arvika beskrivs genom flera olika dokument som sätter riktningen för hur kommunen ska utvecklas fysiskt, hållbart och geografiskt. Översiktsplanen (ÖP) utgör det första steget i den kommunala planprocessen. ÖP är hela Arvikas samlade styrdokument för planering, lovgivning och infrastruktursatsningar. ÖP anger kommunens övergripande inriktning för mark- och vattenanvändningen, hållbarhetsarbetet och den önskade fysiska utvecklingen.

Alla kommuner ska ha en aktuell ÖP som omfattar hela kommunen och den ska antas av kommunfullmäktige. ÖP som dokument är inte juridiskt bindande, men den lägger grunden för allt efterföljande arbete inom samhällsbyggandet genom exempelvis; fördjupade översiktsplaner (FÖP), detaljplaner, bygglov, eller andra investeringar.

Kommunens viljeriktning omsätts därmed i detaljplaner och bygglov, som är juridiskt bindande. Planprocessen styrs av plan- och bygglagen (PBL) som också anger vad som ska ingå. PBL är också samordnad med andra lagar som till exempel miljöbalken (MB) som också påverkar översiktsplanen.

ÖP har en bred användning och en viktig funktion inom kommunen samt för andra aktörer såsom staten, regionen, näringsliv, privatpersoner och domstolar. Översiktsplanen ska ha ett brett perspektiv och se på utvecklingen ur ett helhetsperspektiv för att utgöra ett bra underlag.

En plan som anses har stora konsekvenser för miljön ska enligt lag följas av en strategisk miljöbedömning. Det dokument som blir resultatet kallas miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Översiktsplanen anses kunna få stora konsekvenser för miljön och parallellt med arbetet att ta fram en ny ÖP gör man därför en utvärdering av ÖP i en Hållbarhetsbedömning.

Arvika kommuns översiktsplan 2024

Arvika kommuns senaste översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige den 29 januari 2024 och vann laga kraft den 1 mars 2024. Översiktsplanen presenteras i en story map (kartberättelse).

Tematiska tillägg och fördjupade översiktsplaner (FÖP)

Tematiska tillägg och fördjupade översiktsplaner (FÖP) finns samlade i en story map. Här finns till exempel:

  • Tematiskt tillägg Vindkraft (Vindkraftplan)
  • Tematiskt tillägg Strandskydd landsbygdsutveckling i strandnära lägen
  • Fördjupad översiktsplan för Arvika hamn 2020
  • Fördjupad översiktplan för Kinna-Västra Sund 2013
Hjälpte informationen på sidan dig?