Översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen.

Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av marken och vattnet.

Översiktsplanen skapar alltså riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas samt vad kommunens medborgare kan förvänta sig i framtiden vad gäller den fysiska miljön.

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion och kan anses tyngre än andra beslutsunderlag tack vare förankringen i en planeringsprocess som garanterar samråd, insyn och påverkansmöjligheter. Den ska ligga till grund för beslut i kommunens utskott och det dagliga arbetet i kommunens verksamhet samt andra myndigheter i planerings- och bebyggelsefrågor, tillståndsprövningar och skyddsförordnanden enligt flera andra speciallagar.

Samtidigt ger den en bred och tidig information till kommuninvånarna, företag och organisationer om hur kommunen ser på utvecklingen i olika delar i kommunen och vad som kan komma att hända där i framtiden.

Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt. Allmänhetens delaktighet är genom samrådet en demokratisk rättighet. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Planens innehåll och konsekvenser ska redovisas så att det är lätt för alla att förstå.

Kommunens översiktsplan kan bestå av flera olika planer för skilda geografiska områden - till exempel hela kommunen, en tätort eller en stadsdel. Det är också möjligt att göra kommunomfattande tillägg till översiktsplanen i frågor som inte behandlats i den kommuntäckande översiktsplanen. Exempel på sådana områden är vindkraft och strandskydd. Tillsammans utgör de kommunens samlade översiktsplan.

Fördjupad översiktplan kan upprättas för en del av kommunen, till exempel en mindre tätort. Den fördjupade översiktsplanen ska visa vilken utveckling kommunen vill se på det aktuella området. Översiktsplanen och fördjupningar gäller parallellt. Översiktsplanen kan börja med ett planprogram.

Översiktsplanen och ändringar av den antas av Kommunfullmäktige, som också ska ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod. En aktualitetsförklaring är ingen automatisk revidering eller omarbetning av översiktsplanen utan planens huvudidéer ska prövas utifrån aktualitet.

Kommunens översiktsplan

Tematiskt tillägg Vindkraft

Tematiskt tillägg Strandskydd

Fördjupade översiktsplaner

Hjälpte informationen på sidan dig?