Trafikregler

Du som trafikant ska följa trafikregler och lokala trafikföreskrifter, liksom andra gällande regler.

Trafikantens ansvar är att följa de trafikregler som finns. Oftast finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller, men det finns också trafikregler som är allmänna och som inte märks ut med vägmärken. Detta är regler som du som trafikant ska kunna. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper:

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Förutom allmänna trafikregler (Trafikförordningen) som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter (LTF).

Kommunen beslutar om samtliga lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållningsmyndighet, det vill säga, att kommunen har ansvar för drift och underhåll. Länsstyrelsen beslutar lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare.

Via "Svensk trafikföreskriftssamling" (STFS) har du tillgång till alla beslutade trafikföreskrifter som gäller i Arvika kommun, oavsett om det är kommunen, länsstyrelsen eller Trafikverket som tagit beslutet.

Det finns också andra förordningar och styrande dokument att följa, till exempel ”Lokala ordningsföreskrifter för Arvika kommun för att skydda människors hälsa och miljö” samt olika planer och riktlinjer om hastighet och parkering. En annan regel är fastighetsägarens skyldighet att se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten för trafikanter.

Transportstyrelsen har information på sin webbplats om vad de olika vägmärkena betyder.

Hjälpte informationen på sidan dig?