Frågor och svar om gator

Det svenska vägnätet består av allmänna vägar, kommunala gator och vägar och enskilda vägar.

Trafikverket svarar för de allmänna vägarna i kommunen, varav de viktigaste är riksväg 61, "Kungsvägen", mot norska gränsen, länsväg 172 mot Årjäng och länsväg 175 mot Säffle.

Teknik i Väst AB har driftansvaret för gator och vägar inom tätorterna (planlagda områden).

Enskilda vägar ägs av fastighetsägare utmed vägen och förvaltas i form av vägsamfälligheter, frivilliga överenskommelser med mera. För enskilda vägar, där särskilda villkor uppfylls, sköter Teknik i Väst AB drift och underhåll för cirka 55 mil.

Vilka gator och vägar ansvarar Teknik i Väst AB för?

Teknik i Väst AB har driftansvaret för gator och vägar inom tätorterna (planlagda områden). I ansvaret ingår till exempel gatubelysning, städning och vinterväghållning, parkering, trafikskyltning och andra trafikfrågor. Teknik i Väst AB ansvarar dessutom för en del av de enskilda vägar som finns i kommunen.

Vad räknas som enskild väg?

Enskild väg är en väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Den enskilda vägen sköts antingen av en vägsamfällighet eller genom någon privat lösning "grannar emellan".

Vilka tider gäller för gatubelysning?

Gatubelysningen är påslagen under hela mörka perioden i alla planområden. För landsbygd gäller nattsläckning kl 00.00-05.30 samt sommarsläckning 1 maj-15 augusti.

Vem ansvarar för trottoarer?

Renhållning av trottoarer såväl sommar- som vintertid är fastighetsägarens ansvar. Tänk på att buskar och häckar inte får hindra framkomligheten på trottoaren.

När sker sandupptagning på gatorna?

När vintern har tagit slut och temperaturen medger (inga minusgrader) börjar sandupptagningen. I vilken ordning gatorna städas beror bland annat på var det tinat och torkat upp mest.

Vad gör kommunen åt felaktigt och långtidsparkerade fordon?

Om du ser ett fordon som stått under en längre tid, ta gärna kontakt med kommunens trafikansvariga.

Vad gäller vid snöröjning?

Vid ihållande snöfall och svår halka kallas ett fyrtiotal bilar, väghyvlar och traktorer in för att sköta vinterväghållningen. Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt cykel- och gångvägar - de mindre lokalgatorna blir röjda från snö litet senare.

Liten röjning tillämpas när det fallit 3-4 cm snö. Då röjs gång- och cykelvägar, huvudleder, genomfartsleder och gator som trafikeras av bussar i linjetrafik. Väder och vind påverkar dock i vilken omfattning röjningsarbetet sker.

Stor röjning tillämpas när det fallit 5-10 cm snö. Då röjs samtliga gator. Väder och vind påverkar dock i vilken omfattning röjningsarbetet sker.

Vad kan jag själv göra för att underlätta vid snöröjning?

När det är dags för snöröjning är det viktigt att du hjälper till. Parkera så att snöröjningsfordonen kan komma fram, annars måste gatan lämnas oplogad.

Hur prioriteras bortlastning av snön?

Snön forslas i första hand bort från Arvika centrum, i övriga områden först vid akuta behov, till exempel snöhögar som skymmer sikten i gatukorsningar.

Hur bekämpas halkan?

På prioriterade gator använder vi vägsalt. På det övriga gatunätet används saltinblandad sand som halkbekämpning.

Det är fastighetsägarens ansvar att sanda/salta gångbaneutrymmen och trottoarer utanför den egna fastigheten.

Var kan jag som fastighetsägare hämta sand under vinterhalvåret?

Som fastighetsägare kan du hämta vinterns behov av sand under november månad på särskilda platser. Resten av vintern kan sand hämtas enbart på Palmviken.

Är det tillåtet att skotta ut snön från sin garageinfart på vägen?

Nej, det är inte tillåtet att skotta ut snön på vägen, utan den ska du lägga på din egen tomt. Detta beror på att det blir en stor trafikfara om det ligger snöhögar på vägarna. Det kan ju dröja några timmar innan plogbilen kommer och då kan snön hinna frysa.

Hjälpte informationen på sidan dig?