Lycke industrispår, lastageplats

Arvika kommun har ett industrispår vid Arvikas järnvägstation. Lycke industrispår kan användas av tågoperatörer som behöver lasta eller lossa industriprodukter. Mer information finns i järnvägsnätbeskrivningen.

Järnvägsnätbeskrivning

1 Allmän information

1.1 Inledning

Arvika kommun är infrastukturförvaltare och tillhandahåller samhällstjänster av ett industrispår som ingår i kommunens förvaltning. Lycke Industrispår är anslutet till Arvika station (driftsplats) med fjärrtågklarerare som sköter ställverket på stationen dit infartsväxeln 51 till industrispåret regleras.

Arvika kommun eftersträvar fler miljövänliga transporter och anser därför att industrispåren är en del i ett långsiktigt hållbart transportsystem. Arvika är belägen på Värmlandsbanan mellan den norska gränsen och järnvägsknutpunkten Kil.

1.2 Juridisk status

1.2.1 Ansvarar

Arvika kommun, Kommunledningsstaben, ansvarar för innehållet i detta dokument.

1.3 Giltighetstid och ändringar

1.3.1 Giltighetstid

Innehållet i dokumentet gäller från den 8 december 2012 och tills vidare med efterföljande revideringar.

1.3.2 Ändringar

Arvika kommun upprättar denna järnvägsnätbeskrivning i samband med öppnandet av Lycke Industrispår. Genomförs ändringar i infrastrukturen kan järnvägsnätbeskrivningen uppdateras i samband med nästkommande tågplan.

1.4 Publicering

Järnvägsnätsbeskrivningen finns tillgänglig på Arvika kommun hemsida www.arvika.se.

1.5 Kontakter för mer detaljerad information

Kontakta Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63 för ytterligare upplysningar.

1.6 Samarbete mellan infrastrukturförvaltare

Arvika kommun samarbetar med Trafikverket i samband med kapacitetstilldelning av såväl nationell som internationell trafik.

1.7 Ordlista

Kontakta Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63 för ytterligare upplysningar.

2 Villkor för dem som vill trafikera infrastrukturen

2.1 Inledning

Arvika kommun upplåter industrispåret till de tågoperatörer som bedriver lastning- och/eller lossning av produkter som är relevanta för industrispåret. Dessa produkter är främst metall, timmer, flis och farligt gods.

2.2 Allmänna tillträdesvillkor

2.2.1 Villkor för att ansöka om tågläge

Ett järnvägsföretag med säte inom EES eller i Schweiz har rätt att utföra godstrafik på svenska järnvägsnät och därmed även Arvika kommun industrispår. Persontrafik är inte tillåten.

2.2.2 Trafikeringsrätt

Tillträde till Arvika kommuns infrastruktur har den som enligt 5 kap. järnvägslag (2004:519) har rätt att utföra eller organisera trafik på järnvägsnät som inte förvaltas av staten.

2.2.3 Ansvar

Arvika kommun ansvarar för att infrastrukturen uppfyller nödvändiga säkerhetskrav för framförande av tågfordon på banan.

Tågoperatören ansvarar för att framförandet av tåg på industrispåret genomförs enligt Transportstyrelsens regler.

Arvika kommun anser att ett otrafikerat spår i sig inte kan orsaka skada, vilket innebär att tågfordonets operatör i alla lägen är ansvarig för olyckshändelser och tillbud som uppstår vid trafikering av spåret.

2.3 Ansökan om tågläge

Se kapitel 4.

2.4 Allmänna affärsvillkor

2.4.1 Ramavtal

Tillämpas ej av Arvika kommun.

2.4.2 Trafikeringsavtal

Parterna upprättar trafikeringsavtal när tågläget är tilldelat som reglerar den trafik som ska utföras på Arvika kommuns anläggning. Tider, växlingsrörelser med mera ska inkluderas i avtalet. I övrigt hänvisas till detta dokument om förutsättningar för trafiken.

2.5 Operativa regler

Trafiksäkerhetsinstruktionen, TRI, för Arvika kommun kan erhållas av Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63.

2.6 Specialtransporter

Arvika kommun tillåter inte specialtransporter på industrispåren.

2.7 Farligt gods

Arvika kommun tillåter transport av farligt gods efter särskild anmälan till kommunen senast 60 dagar före transporten för ställningstagande av kommunen. Kontakta Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63.

2.8 Provkörning av fordon

Arvika kommun tillåter inte provkörning av fordon på industrispåren.

3 Infrastruktur

3.1 Inledning

Arvika kommun har ett industrispår belägna i Arvika station (driftsplats). Lycke industrispår är 820 meter långt med ett förbigångsspår på 250 meter och lastytor på vid sidan om de två spåren. Längst bort i slutet av industrispåret finns ett kortare utdragsspår med en lastkaj och möjliggör lokrundgång.

3.2 Järnvägsnätets omfattning

Se kartan över järnvägsspåren.

3.2.1 Gränser

Trafikverket gränsar mot Arvika kommun industrispår. Lycke industrispår gränsar i skyddsväxel 52 som regleras, tillsammans med spårväxel 51 på Värmlandsbanan, av Trafikverket.

3.2.2 Anslutande järnvägsnät

Industrispåret ansluter till järnvägsnätet i skyddsväxel 52 på Värmlandsbanan som förvaltas av Trafikverket.

3.2.3 Ytterligare information

Kontakta Arvika kommun, Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63.

3.3 Beskrivning av järnvägsinfrastruktur

3.3.1 Geografisk anläggningsöversikt

Alla spår är utmärkta med ett unikt nummer på kartan. Arvika kommuns industrispår är ett enkelspår som har ett förbigångsspår på 250 meters längd för lokrundgång. Spåren består av SJ50 kg räler vilket innebär att stax 25 ton kan framföras med försiktighet. Spårvidden är 1435 mm. Arvika station ansluter till industrispåren.

3.3.2 Egenskaper

Industrispåren tillåter lastprofil A (största bredd 3400 mm och högsta höjd 4650 mm) samt europeisk GC-profil. Lastprofil C kan köras fram till lastkaj men inte göra rundgång.

Största tillåtna axellast (STAX) är 22,5 ton för hela anläggningen.

Största tillåtna hastighet är 30 km/h för hela anläggningen.

Maximala tåglängder är 250 meter. Notera att det förekommer kraftig lutning i rakspår med en längd av 140 meter med spårlutning 19 promille vilket kan begränsa tågrörelser under vissa väderförhållanden.

Lastnings- och lossningsspåren vid lastkajen på Lycke industrispår skall alltid ske med att bromsskor alltid skall placeras under vagnshjulen. Spåret har ingen lutning mot stoppbock.

Banan är inte elektrifierad.

Maximal tåglängd bör anpassas med avseende på lokets dragkraft, väderförhållande och det faktum att lutningen är 19 promille på en längd av 140 meter. Arvika kommun rekommenderar tåglängder under 250 meter, men Arvika bangård kan användas för att dela längre tågset.

3.3.3 Trafikstyrnings- och kommunikationssystem

Arvika kommun har inget kommunikationssystem för trafikeringen av industrispåren. Kommunikation skall säkerställas med Trafikverkets trafikledning för att industrispåren skall kunna trafikeras. Spårväxel 51 och skyddsväxel 52 regleras av Trafikverket.

Vid trafikering av industrispåren finns ingen tågdetekteringsutrustning.

För passage av plankorsningen över Mötterudsvägen finns en vägskyddsanläggning. Det finns även mindre infartsvägar till angränsande fastigheter utmed industrispåret.

ATC system finns inte på industrispåret.

3.4 Trafikrestriktioner

3.4.1 Särskild infrastruktur

Intet.

3.4.2 Miljörestriktioner

Verksamheter som medför störande buller från lok och maskiner är inte tillåtet mellan klockan 00 – 06. Vidtag varsamhet vid lastning vid dessa tider.

3.4.3 Farligt gods

Arvika kommun tillåter transport av farligt gods efter särskild anmälan till kommunen senast 60 dagar före transporten för ställningstagande av kommunen. Kontakta Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63.

3.4.4 Tunnlar

Inga tunnlar förekommer.

3.4.5 Broar

Inga broar förekommer.

3.5 Infrastrukturens tillgänglighet

Industrispåren är helt avstängda 2 veckor i juli för underhållsåtgärder.

3.6 Platser där tjänster tillhandahålls

Utmed industrispåret finns företag som kan tillhandahålla kranar och truckar. I slutet av industrispåret finns en lastkaj med längden 120 meter som kan användas för utlastning av timmer, metall och byggelement.

3.7 Planerad utveckling av infrastrukturen

Ingen planerad utveckling är aktuell i dagsläget. Kontakta Arvika kommun om intresse finns för terminalutveckling.

4 Kapacitetstilldelning

4.1 Inledning

Arvika kommun följer den tidsplan och process för tilldelning av kapacitet som Trafikverket tillämpar för aktuell tågplan. Arvika kommun tilldelar kapacitet på industrispåret efter behov från operatörerna som anmäler tidpunkt till kommunen för tillträde till industrispåret. För den som söker kapacitet på angränsande infrastrukturförvaltares nät går det bra att kontakta Trafikverket.

Operatören (transportköpare eller tågbolag) ansvar för att växlingsrörelser, lastning- och lossning sker inom avtalad tid med järnvägsföretag som utför transporter till och från Arvika kommun anläggning.

4.2 Processbeskrivning

Den som avser att bedriva trafik på Arvika kommuns infrastruktur ska kontakta Göran Sewring, tfn 073‑736 38 63.

Därefter kontrollerar Arvika kommun om spåret är tillgängligt och bokar tid som tågoperatören begär. Det går att avboka tid 10 dagar före avsatt dag eller i överenskommelse med infrastrukturförvaltaren och man kan inte förboka tid mer än 30 dagar.

Är flera tågoperatörer intresserad av samma tid är det den tågoperatör som först bokat som tilldelas kapacitet. Tvistlösning sker genom positiv förhandling med kommunen. Om industrispåren anses vara överbelastade prioriteras det gods som ställer till störst ekonomiska skada för tågoperatörens kund som prioriteras.

4.2.1 Uppgifter i ansökan

Den som avser att bedriva trafik på Arvika kommuns infrastruktur ska i ansökan om kapacitet och specificera följande: vagnantal, vikt, frekvens, önskad tidsperiod för avgång och ankomst etc. Ansökan skickas till Göran Sewring, c/o 19. Samhällsbyggnadsfunktionen, 671 81 Arvika, goran@sewring.com, tfn 073‑736 38 63.

4.3 Ansökan om kapacitet

Se 4.2 ovan.

4.3.1 Ordinarie planeringsprocess

Se 4.2 ovan.

4.3.2 Ad-hoc ansökningar

Se 4.2 ovan.

4.4 Tilldelningsprocess

Se 4.2 ovan.

4.4.1 Samordning

Se 4.2 ovan.

4.4.2 Tvistlösning

Se 4.2 ovan.

4.4.3 Överbelastad infrastruktur

Se 4.2 ovan.

4.4.4 Beslut om tågplan

Tågplan upprättas inte för industrispåren. Arvika kommun upprättar ett bokningsschema för industrispåret.

4.5 Tilldelning av kapacitet för underhållsarbeten och andra banarbeten

Se 4.2 ovan.

4.6 Tilldelad kapacitet som inte utnyttjas

Om tågoperatören inte utnyttjar tilldelad kapacitet innebär det att Arvika kommun har rätt att häva trafikeringsavtalet med omedelbar verkan.

4.7 Specialtransporter och farligt gods

Specialtransporter är inte tillåtet på Arvika kommuns industrispår. Transport av farligt gods skall anmälas till Arvika kommun, se punkt 3.4.3.

4.8 Särskilda åtgärder i händelse av störningar

I händelser av störningar är det Trafikverkets trafikledning som styr verksamheten så att den särskilda händelsen kan avhjälpas. Det innebär att industrispåret kan användas för andra ändamål än lastning och lossning av gods om Trafikverket anser det nödvändigt med hänsyn till omständigheternas art.

Om störningar uppstår på industrispåret kommer Arvika kommun att skyndsamt avhjälpa felet genom att anlita en underhållsentreprenör för järnvägen.

4.8.1 Förutsägbara problem

Beredskapsplan ej upprättad.

4.8.2 Ej förutsägbara problem

Beredskapsplan ej upprättad.

4.8.3 Olyckshantering

Larma 112 (vid allvarlig olycka) och ange att olycka har inträffat på Lycke industrispår i Arvika. Kontakta omgående Trafikverkets trafikledning och/eller Infranord (OPA) och anmäl olyckan. Därefter kontaktas Arvika kommun om händelsen.

Ange tid för olyckan, skadade personer, olyckans omfattning och typ, kontrollera så att olyckan inte kan förvärras eller att tredje man kan skadas.

Följ gällande rutiner för järnvägsolycker där bland annat Transportstyrelsen skall informeras.

5 Tjänster

5.1 Inledning

Arvika kommun tillhandahåller lastnings- och lossningsspår samt tillhörande lastkaj kan användas efter samråd med Arvika kommun.

Tågbildning kan göras på Arvika station vilken förvaltas av Trafikverket.

5.2 Tillträde till anläggningar samt tillhandahållande av tjänster

Arvika kommun ger tillträde efter samråd med kommunen om önskade tjänster.

5.2.1 Användning av utrustning för leverans av drivmotorström

Industrispåret är oelektrifierat.

5.2.2 Bränsledepåer

Förekommer ej.

5.2.3 Stationer för passagerare inklusive byggnader och övriga faciliteter

Förekommer ej.

5.2.4 Godsterminal

Industrispåret är en godsterminal med lastkaj 120 meter, förbigångsspår 250 meter och lastytor på vardera sida om de två spåren för hantering av byggelement, ballast, flis och timmer.

5.2.5 Rangerbangårdar

Finns på Kils station som förvaltas av Trafikverket.

5.2.6 Spår eller spårområde för tågbildning

Finns i anslutning till Kils station som förvaltas av Trafikverket.

5.2.7 Sidospår för uppställning

Finns i anslutning till Kils som förvaltas av Trafikverket.

5.2.8 Underhålls- och andra tekniska anläggningar

Finns i anslutning till Kils station som förvaltas av Trafikverket.

5.3 Tilläggstjänster

5.3.1 Drivmotorström

Industrispåret är oelektrifierat.

5.3.2 Bränsle

Kontakta Värmlandstrafiken som eventuellt kan tillhandahålla drivmedel för tåg i Kil.

5.3.3 Service för tåg

Kontakta Euromaint som har verksamhet i Kil.

5.3.4 Växling och andra tjänster

Järnvägsföretagen som nyttjar Arvika kommun industrispår ansvarar för samtliga växlingsrörelser på anläggningen och har samordningsansvar med andra operatörer på industrispåret.

5.3.5 Tjänster gällande specialtransporter och farligt gods

Specialtransporter är inte tillåtet på Arvika kommun infrastruktur. Farligt gods kan hanteras på industrispåret under förutsättning att Arvika kommun informeras om transporten med farligt gods.

5.3.6 Andra tilläggstjänster

Intet.

5.4 Extra tjänster

5.4.1 Tillträde till telekommunikationsnät

Industrispåren saknar telekommunikationsnät. För övriga nät kontakta Trafikverket.

5.4.2 Tillhandahållande av extern information

Kontakta Trafikverket.

5.4.3 Teknisk kontroll av rullande materiel

Kontakta Euromaint på Kil station.

5.4.4 Andra extra tjänster

Intet.

6 Avgifter

6.1 Avgiftsprinciper

Arvika kommun tillämpar marginalkostnadsprincipen och debiterar järnvägsföretagen en tågavgift och en vagnsavgift för varje fordon som kör in på Lycke industrispår.

6.1.1 Tillträde till anläggningar enligt 5.2

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.1.2 Tillhandahållande av tjänster enligt 5.2

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.1.3 Tilläggstjänster enligt 5.3

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.1.4 Extra tjänster enligt 5.4

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.2 Avgiftssystem och debitering

Enligt ovan debiterar Arvika kommun varje tertial i efterhand.

6.3 Tariff

Vagnavgiften är 200 kr per vagn.

Tågavgift 1 800 kr.

Upplagsavgift 1 800 kr per tåg (upplag av gods).

6.3.1 Särskild avgift

Tillämpas ej.

6.3.2 Tillträde till anläggningar enligt 5.2

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.3.3 Tillhandahållande av tjänster enligt 5.2

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.3.4 Tilläggstjänster enligt 5.3

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.3.5 Extra tjänster enligt 5.4

Kontakta respektive anläggningsförvaltare.

6.4 Förändringar av avgifter

Ej aktuellt för tidpunkten.

Hjälpte informationen på sidan dig?