Faderskap

När ett barn föds kan faderskapet/föräldraskapet behöva fastställas genom bekräftelse. Detta görs via besök vid kommunens familjerättsenhet.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. När ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning så ska föräldraskapet bekräftas även om paret är gifta eller har registrerat partnerskap.

Den kommun där barnet är folkbokfört vid födseln ansvarar för utredningen. Kommunens familjerättsenhet får automatiskt underrättelse från Skatteverket om vilka barn som föds utom äktenskapet. Inom några veckor efter barnets födelse skickar familjerättssekreterare brev till barnets mor. I brevet uppmanas modern att ringa familjerättssekreterare för att lämna uppgifter om den andre föräldern och boka tid för besök.

Vid besöket ska båda föräldrarna underteckna bekräftelsen och bli godkänd av socialnämnden. I samband med undertecknandet av bekräftelsen kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad.

Ibland uppstår tveksamheter om vem som är barnets biologiske fader. Det kan då bli aktuellt med DNA-undersökning. DNA-undersökning kan även bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet. Det är familjerättssekreterare som beslutar om ett DNA-test behöver göras.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-08-16
Kontakta oss