Kontaktfamilj, familjehem

Barn klättrar på stock, håller vuxen i handen

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan ge dig glädje och livserfarenhet.

Familjehem (det som tidigare kallades fosterhem), kontaktpersoner och kontaktfamiljer för människor som behöver medmänskligt stöd, är viktiga resurser och behövs alltid. Vi vill gärna få kontakt med dig som har tid, utrymme, intresse och engagemang för andra människor.

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson kan ge dig glädje och livserfarenhet samtidigt som det ibland kan vara en stor utmaning. Det är ett stimulerande och berikande uppdrag. Familjerättsenheten kan berätta mer om vad uppdraget innebär.

Viktigt att veta

Innan du får uppdrag som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson görs en utredning och en kontroll i polis- och socialregistren. Familjerättsenheten gör alltid hembesök vid utredning av familjehem och kontaktfamiljer. Du får utbildning och stöd genom enheten och möjlighet att träffa andra för att utbyta erfarenheter.

Ekonomisk ersättning utgår i form av arvode och omkostnad. Ersättningen varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svårighetsgrad. Arvode utgår för din insats och beskattas. Som familjehem och kontaktfamilj får du omkostnadsersättning för barnets utgifter. Som kontaktperson ska omkostnadsersättningen täcka dina egna utgifter. Ett avtal mellan dig och kommunen reglerar rättigheter och skyldigheter.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo i sitt hem på grund av svårigheter i familjen eller egna problem. För dem krävs att det finns andra vuxna än föräldrarna. De flesta familjehemsplaceringar sker med föräldrarnas samtycke, men vissa måste ske med tvång.

För att vara familjehem krävs att du har en trygg och stabil social situation och att det finns tid för en till i familjen. Eftersom alla barn är olika behövs olika familjehem som har det gemensamt att de har mycket förståelse och värme.

Alla i familjen ska vara överens om att ta emot en ny familjemedlem.

Som familjehem är du ställföreträdande förälder. Tillsammans med socialtjänsten sker en planering för barnets framtid och familjehemmet är mycket viktigt i samarbetet runt barnet.

Du ska hjälpa barnet att hålla kontakten med sina föräldrar.

Även vuxna och funktionshindrade barn och ungdomar kan behöva familjehem.

Kontaktfamilj

Det finns barn och ungdomar som det är mycket värdefullt för, att regelbundet få besöka en annan familj. Extra vuxna behövs som kan ge stöd och stimulans. Föräldrar kan behöva avlastning och vila eller tid att ägna sig åt övriga barn. Insatsen sker alltid frivilligt.

En kontaktfamilj kan se ut på olika sätt. Det är viktigt att du har en trygg och stabil situation och att det finns värme och förståelse.

Du måste ha tid att lyssna och bara finnas till, alla i familjen måste vara överens om att dela med sig.

Föräldrarna har ansvaret för barnet, men kontaktfamiljen är viktig i samarbetet runt barnet och för föräldrarna är du ibland ett stöd i vardagen.

Kontaktfamiljer behövs också till barn och ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Kontaktperson

Många människor är ensamma och saknar social gemenskap. Orsaken kan vara att de har ett funktionshinder eller sociala problem. Insatsen som kontaktperson kan innebära allt från hjälp med fritidsaktiviteter till vardaglig samvaro. Insatsen sker alltid frivilligt.

Att vara kontaktperson ger glädje och livserfarenhet. Även du som inte har erfarenhet av socialt arbete kan göra stora insatser.

Oftast träffas man en gång i veckan, ibland mer. Man tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Det är viktigt att du finns till och lyssnar.

Eftersom vi alla är olika försöker vi tillgodose den enskildes önskemål om kontaktperson.

Hjälpte informationen på sidan dig?