Faderskap

Om föräldrarna är ogifta vid ett barns födelse måste föräldraskapet fastställas. Det går enkelt att göra genom Skatteverkets e-tjänst.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. När ett samkönat kvinnligt par får barn genom assisterad befruktning så ska föräldraskapet bekräftas även om paret är gifta eller har registrerat partnerskap.

Ni har möjlighet att bekräfta föräldraskap via Skatteverkets e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Har inte föräldraskapet bekräftats efter de första 14 dagarna efter barnets födsel så skickar Skatteverket ut en underrättelse till kommuns familjerätt för att få föräldraskapet bekräftat.

Om man inte vill använda Skatteverkets e-tjänst finns fortfarande möjligheten att fastställa föräldraskapet genom besök hos kommunens familjerättsenhet. Den kommun där barnet är folkbokfört vid födseln ansvarar för utredningen.

Vid besöket ska båda föräldrarna underteckna bekräftelsen och bli godkänd av Utskottet för Lärande och stöd. I samband med undertecknandet av bekräftelsen kan ni som föräldrar även anmäla om ni önskar gemensam vårdnad.

Ibland uppstår tveksamheter om vem som är barnets biologiske fader. Det kan då bli aktuellt med DNA-undersökning. DNA-undersökning kan även bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet. Det är familjerättssekreterare som beslutar om ett DNA-test behöver göras.

Hjälpte informationen på sidan dig?