Misstanke om barn som far illa

Barngummistövlar på stock

Misstänker du att ett barn i din närhet far illa eller känner du oro för ett barn? Tveka inte att kontakta kommunens socialtjänst.

Anmälan om barn som far illa

Kontakta enheten Barn och unga om du misstänker att ett barn far illa. Det kan vara ett barn i din närhet, släkting eller granne. När problem uppstår är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid.

Kontakta Socialtjänsten dagtid på tfn 0570-814 01. Vid akuta ärenden på kvällar och helger, hänvisas till socialjouren på telefon 112.

För att kontakta oss behöver du inte presentera några "bevis" för att barnet far illa. Det räcker med din känsla av att något inte står rätt till. Socialtjänsten bygger på frivillighet, vilket innebär att familjen kan säga nej till vårt stöd. Det är bara i undantagsfall som det blir fråga om tvångsvård.

Om du vill göra en anonym anmälan bör du inte uppge ditt namn då du ringer upp. Om anmälarens namn är känt, har Socialtjänsten endast i undantagsfall, möjlighet att undanhålla den det berör vem som anmält.

Arbetar du med barn och unga så är du enligt lag skyldig att anmäla till Socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Lagen säger också att enskilda personer, till exempel släktingar och grannar bör göra en anmälan.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till Socialtjänsten, för att få hjälp och stöd.

Förhandsbedömning och utredning

I en förhandsbedömning träffar socialsekreterare barnet och familjen för att gå igenom anmälan som har gjorts. Ibland räcker denna träff för att få tillräcklig information för ett beslut. I andra fall behöver man öppna en utredning och planera mer noggrant hur utredningen ska genomföras. Vi kan även behöva ta kontakt med andra myndigheter, till exempel skola, förskola, regionens barnhälsovård (BHV) eller andra personer som är viktiga för familjen. Dessa kontakter tas oftast i samförstånd med de inblandade, men kan tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

En utredning ska vara slutförd inom fyra månader om det inte finns speciella skäl till förlängd utredningstid. Utredningen avslutas med att Socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet och familjen ska erbjudas hjälp och i så fall vilken.

När utredningen är färdig har Socialtjänsten skyldighet att visa vårdnadshavaren och barnet, om det fyllt 15 år, utredningen och de har möjlighet att lämna sina synpunkter och att få dessa antecknade. Den person som berörs av beslutet (barnets vårdnadshavare och barnet, om det fyllt 15 år) ska få ett skriftligt beslut där också Socialtjänstens motivering av beslutet framgår.

Beslut och insats

Alla beslut fattas utifrån barnets behov. Beslutet kan komma fram till att det behövs stöd i form av:

 • Familjestöd/behandling i öppenvård - ett stöd som ges av familjebehandlare och utformas individuellt efter dina behov
 • Kontaktperson/kontaktfamilj - ett individuellt stöd i vardagen av en "vanlig" medmänniska
 • Råd och stödinsatser av socialsekreterare.
 • Boendestöd - stöd i boendet för unga 16-20 år erbjuds i träningsboende
 • Familjehem eller institution, hem för vård och boende (HVB).
 • Medling innebär samtal mellan brottsoffer och förövare (under 21 år) med hjälp av en medlare

Ibland visar utredningen att det inte finns några behov av stödinsatser och att ta emot stöd bygger på frivillighet. Vid allvarliga missförhållanden hemma eller skadligt beteende hos ungdomen kan utredningen komma fram till att Socialnämnden ska ansöka om vård utifrån lagen om vård av unga, LVU.

Barnahus

När ett barn misstänks vara utsatt för övergrepp samverkar Socialtjänsten med Barnahus. Syftet med Barnahus är att i en trygg och barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus Värmland
Barnahus Värmland finns i Karlstad. Verksamheten bygger på samverkan mellan socialtjänsterna i Värmlands 16 kommuner, åklagarkammaren, polismyndigheten, barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin.

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år som misstänks ha varit utsatta för:

 • misshandel i nära relationer
 • sexuella övergrepp
 • bevittnat våld i nära relationer
 • hedersrelaterad problematik
 • unga förövare under 15 år
Hjälpte informationen på sidan dig?