Klagomål om störningar

Miljöstaben arbetar med ärenden om klagomål inom flera områden. Här får du veta vad du kan klaga på genom Miljöstaben och vad som krävs av dig som klagar.

I Miljöstabens arbetsuppgifter ingår att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, men Miljöstaben gör också tillsyn när det kommer in klagomål på störningar som orsakas av företag, verksamheter och privatpersoner.

Vem betalar för tillsynen?

Det är företagen och föreningarna själva som bekostar tillsyn som görs enligt miljöbalken. När ett klagomål leder till krav på åtgärder så är det det den som orsakat klagomålet som får betala. När det gäller obefogade klagomål är det samhället som får stå för kostnaderna. Därför bör du vara insatt i vilka typer av ärenden som Miljöstaben hanterar, vilka ärenden som handläggs av andra än Miljöstaben och vilka ärenden som du inte har någon utsikt att gå vidare med.

Klagomål som Miljöstaben handlägger

Miljöstaben handlägger klagomål på många typer av störningar som faller inom miljöbalkens eller livsmedelslagstiftningens områden. Det kan till exempel handla om:

 • ett boende som du själv inte äger där du upplever problem med för dålig ventilation, för låg eller för hög bostadstemperatur, fukt eller mögel eller något annat som du misstänker kan skada din hälsa
 • en bullrande, rykande, luktande eller dammande verksamhet
 • en verksamhet som påverkar miljön genom bristande avfallshantering, genom utsläpp av kemikalier eller genom någon annan olämplig miljöpåverkan
 • hygieniska brister i behandlingslokaler (till exempel solarier, tatueringsstudios eller lokaler för skönhetsbehandlingar), på dålig ventilation eller mögel i skolor eller förskolor och på mycket annat. Det kan vara bra att veta att du i vår e-tjänst för klagomålsärenden just nu inte kan lämna in den här typen av klagomål till oss, men du kan förstås ringa eller skriva i stället.
 • nedskräpning eller utsläpp i skog, mark eller vatten
 • skrotbilar
 • felaktig livsmedelshantering vid livsmedelsanläggningar inom Arvika kommun

Klagomål som Miljöstaben inte handlägger

Vissa typer av klagomål handläggs av andra än Miljöstaben. Därför ska du inte vända dig till Miljöstaben om du vill:

 • lämna klagomål på frågor som har med alkohol eller tobaksförsäljning att göra. De frågorna hanteras av alkohol- och tobakshandläggare vid Miljö- och byggavdelningen i Eda kommun. Du når dem på adressen servering@eda.se.
 • lämna klagomål på frågor som har med strandskydd eller bygglov att göra. Sådana frågor hanteras av Arvika kommuns Bygglovsavdelning. Du når dem på bygglov@arvika.se.
 • klaga på städningen och hanteringen av tidningar och förpackningar vid kommunens återvinningsstationer. Den verksamheten bedrivs av Teknik i Väst Länk till annan webbplats. och det är därför till dem du ska vända dig. Detsamma gäller om du har synpunkter på renhållningen av gator, torg och parker samt på skadedjur i offentliga miljöer.
 • klaga på slitage och estetiska frågor i din boendemiljö. Vänd dig i stället till din fastighetsägare eller förvaltare. Du kan också vända dig till Hyresgästföreningen, om du är medlem.

Hanteringen av klagomål enligt miljöbalken

Innan du lämnar in ett klagomål som har med miljöbalken att göra behöver du fundera över några saker.

 • Innebär den störning som du vill klaga på en olägenhet för dig som kan skada din hälsa (utifrån en medicinsk eller hygienisk bedömning)? Bara då har Miljöstaben rätt att ställa krav på den som orsakat störningen.
 • Är störningen ringa eller tillfällig? Då saknas det, enligt miljöbalken, förutsättningar att kräva åtgärder av den som stör.
 • Är störningen pågående? Miljöstaben har ingen möjlighet att handlägga störningar som pågått tidigare, men som nu har upphört. Detsamma gäller störningar som du befarar kommer att inträffa, men som ännu inte har inträffat.
 • Har du pratat med den som stör? Den du vill klaga på är inte alltid medveten om att verksamheten han eller hon bedriver har orsakat störningar. Det är aldrig roligt att få klagomål riktade mot sig, men för den som stört blir upplevelsen nästan alltid mer positiv om det är du som tar den första kontakten - inte Miljöstaben. Tänk också på att den som stör, efter att ni haft kontakt med varandra, behöver skälig tid för att utreda situationen och för att åtgärda störningen.

Om Miljöstaben ser att det finns en risk att verksamheten du klagar på överskrider gränserna för vad som är tillåtet eller acceptabelt startar en utredning av ditt ärende. Den som stör får information om klagomålet och ges en möjlighet att bemöta det. Miljöstaben kan göra ett eller flera besök på platsen för störningen, det kanske görs mätningar eller tas prover. Miljöstaben kommer att prata med inblandade parter och dokumentera det som sägs. För att man ska få en uppfattning om störningens omfattning kan du bli uppmanad att fylla i en störningsjournal under en viss tid.

Om det finns vägledningar och rikt- och gränsvärden (som har sin grund i vetenskapliga studier, hälsoriskbedömningar och beprövade standarder) så kommer Miljöstaben att använda dem när man bedömer möjligheten att ställa krav på åtgärder. Resultatet av domar i ärenden som liknar ditt (så kallad praxis) kan också vara vägledande vid bedömningen.

Det är viktigt att vara medveten om att du inte alltid får rätt i ditt klagomål och att Miljöstaben inte alltid kommer att ställa krav på den du klagat på. Däremot kommer du alltid att ges möjlighet att överklaga det beslut du får till en högre instans. På samma sätt kommer den du klagat på att ha rätt att överklaga ett beslut om krav på åtgärder.

Hanteringen av klagomål enligt livsmedelslagstiftningen

Syftet med Miljöstabens tillsynsarbete vid livsmedelsföretag inom kommunen är att livsmedel som produceras ska vara säkra att konsumera och att produktion, hantering och distribution görs på ett hygieniskt och säkert sätt. Tillsynen som görs om det kommer in klagomål har samma syfte.

Om klagomålet handlar om en allvarlig brist kan det bli nödvändigt att snabbt göra ett kontrollbesök och är klagomålet befogat kommer Miljöstaben att kräva att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder. Om klagomålet handlar om något mindre allvarligt, så kan det tas upp med verksamhetsutövaren vid nästa planerade kontrollbesök.

Anmäla störningar

Du använder e-tjänsten för att anmäla en störning. Du kan också vända dig till Miljöstaben.

Hjälpte informationen på sidan dig?