Vattenkvaliteten i Kyrkviken

Kyrkviken är ett vattendrag som lider av övergödning. Kommunen arbetar på olika sätt för att höja vattenkvaliteten.

Arvika stad ligger vid Kyrkviken som genom ett smalt sund är sammankopplad med Glafsfjorden. Förr transporterades olika varor till och från staden på sjön. Numera är Kyrkvikens främsta värden sammankopplade med den tilldragande landskapsbilden samt möjligheten till rekreation och friluftsliv.

Kyrkviken lider dock av övergödning med återkommande algblomningar och syrebrist. Algblomningarna är massförökningar av växtplankton som gör vattnet grumligt och förändrar dess färg. Algblomningarna orsakas ofta av blågröna alger (Cyanobakterier), som kan bilda toxin som är giftigt.

Algblomningarna medför i sin tur att syreförbrukningen ökar då stora mängder döda alger sjunker till botten och bryts ned. I djupområdena kan syreförbrukningen bli så hög att botten bli syrefri. I syrefria miljöer kan sedan det organiska bottenmaterialet börja läcka fosfor, vilket i sin tur kan ge ännu fler alger.

Åtgärder

Arvika kommun har genomfört ett antal undersökningar och tagit fram flera rapporter för att identifiera och genomföra åtgärder som kan höja Kyrkvikens vattenkvalitet, främst vad gäller problemen med algblomning och syrefria bottnar. Om du är intresserad av rapporter och utredningar, kontakta Samhällsbyggnad.

Utförda åtgärder

VA-policy

VA-policy är antagen av kommunfullmäktige år 2019. VA-policyn innehåller ställningstaganden och anger strategiska vägval. Den har tagits fram genom ett samarbete mellan samhällsbyggnad, Arvika Teknik AB och Myndighetsstaben. Policyn har föregåtts av en VA-översikt och den kommer att följas av en VA-plan med inriktnings-och prioriteringsordning för framtida VA-försörjning.

Skärmväggar och flytande öar

Kommunen har uppfört skärmväggar och flytande öar vid Sävsjökanalens utlopp samt vid Kattviken. En skärmbassäng består av skärmväggar som styr vattenflödet med täta dukar och skapar en sedimentering i bassänger där näringsämnen och föroreningar avskiljs från utflödet så att Kyrkviken inte belastas. Partikelbunden fosfor sedimenterar och förhindras då att komma ut i Kyrkviken. På så vis minskas fosforbelastningen på Kyrkviken.

Flytande våtmarker (även kallade flytande växtöar) ger ett fint inslag i vattenmiljön samtidigt som de renar vattnet från lösta näringsämnen och föroreningar. Tillsammans med skärmbassängerna, hjälper de till att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. En minskad tillförsel av fosfor minskar risken för algblomning och utbredning av syrefria bottnar.

Skärmbassängerna har tillstånd från mark- och miljödomstolen. Domarna meddelades den 18 juni 2019.

Takvattenprojektet

Genom att arbeta med bortkoppling av dagvatten från spillvattensystemet har risken för bräddningar i avloppsreningsverk och pumpstationer minskat.

  • VA Västra Sund etapp 1-2

Under 2014-2015 har cirka 100 fastigheter med tillrinning till Kyrkviken fått allmänt VA. Effekten blir minskad belastning av fosfor till Kyrkviken.

  • Dagvattenhantering i fysisk planering

Checklista har tagits fram gemensamt mellan Teknik i Väst AB, myndighetsstaben samt kommunledningsstaben för att säkerställa rätt dagvattenhantering vid fysisk planering. På sikt kommer detta medföra fler småskaliga reningslösningar och fördröjningar av flöden där det är möjligt och behov finns. Detta kommer att ge minskad belastning av fosfor, och även av andra föroreningar, till Kyrkviken.

Bortbyggda bräddar

Flera bräddavlopp som tidigare varit kopplade till dagvattensystemet har tagits bort vilket ger ett mer slutet system där färre bräddar sker. Tidigare fanns dessutom risk att dagvatten trycktes bakvägen in i spillvattennätet vilket gav fler bräddningar i avloppsreningsverket.

En pumpstation har försetts med magasin för bräddat avloppsvatten. Avloppsvattnet som samlas upp i magasinet kan tas omhand av pumpstationen när denna fungerar igen. Alternativt kan magasinet tömmas av slambil. Färre bräddar ger lägre belastning av fosfor, kväve, organiskt material samt bakterier till Kyrkviken.

VA-plan

Antagen av Kommunfullmäktige den 28 juni 2021. Arbetet med att implementera VA-planen i verksamheterna som berörs har nu pågått under snart ett år med planering och påbörjat arbete av flera konkreta åtgärder.

Pågående åtgärder

Reinvesteringar i VA-nätet

Reinvesteringsbehovet i ledningsnätet är stort. Det finns möjligheter att minska transporten av fosfor och kväve till Kyrkviken genom att bygga bort det direktläckage av orenat avloppsvatten som sker i rörgravarna. (Detta gäller även övriga områden i kommunen med allmänt VA.)

Uppströmsarbete

Uppströmsarbete innebär att allmänheten blir upplyst om vad som får spolas ner i avloppet. Det ger på sikt renare utgående avloppsvatten från reningsverk. Arbetet påverkar främst Kyrkviken genom att mängden kemikalier och tungmetaller minskar.

Bakgrund

Kyrkvikens vatten är av dålig kvalitet och sjön är drabbad av både övergödning och syrebrist. Bidragande orsaker är föroreningar och näringsämnen som spolas ut i sjön vid kraftig nederbörd. I och med de klimatförändringar som sker så väntas intensivare regn under kommande år. Detta orsakar i sin tur snabbare avrinning till sjön, vilket försämrar kvaliteten ytterligare.

Kyrkviken belastas med fosfor stötvis vid nederbörd genom att sediment i vattendrag och dagvattenledningar frigörs vid högre flöden. Kombinerat med gynnsam väderlek (sol, vindstilla) så kan detta utlösa algblomningar, något som i perioder har varit ett stort problem. Bottensedimentet i Kyrkviken är rikt på fosfor vilket medför att botten periodvis blir syrefri. Syrebristen skapar även den risk för algblomning då fosfor från bottensedimentet kan föras upp till ytvattnet.

Arvika kommun arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet. Förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet är ett arbete som behöver göras i flera steg, med olika sorters åtgärder. Utredningar av lämplig åtgärd har gjorts och åtgärden som valdes var så kallade skärmbassänger med flytande våtmarker, som nu är på plats.

Hjälpte informationen på sidan dig?