Bostadsnära skog

stig i en barrskog

Arvika kommun äger 1 500 hektar skogsmark som sköts enligt den framtagna skogsstrategin.

Arvika kommun äger markområden, främst runt tätorterna. Anledningen är inte bara att invånare och besökare ska ha tillgång till attraktiva rekreationsområden, utan också för att tätorterna ska kunna växa med nya bostadsområden och nya industriområden.

Skogen som Arvika kommun äger ligger till största delen kring de olika tätorterna och främst Arvika tätort, men det finns också både större och mindre skiften spridda inom kommunens gränser. Skogsinnehavet består av 1 500 hektar produktiv skogsmark, varav cirka 1 100 hektar finns i runt Arvika tätort. Parker och grönområden inom planlagt område sköts av Arvika Fastighets AB, medan kommunens mark- och exploateringsingenjör ansvarar för övriga skogsområden i kommunens ägo.

Det finns framtagna mål och strategier för hur kommunens skogsområden ska skötas. Kommunens "gröna" skogsbruksplan är basen i den praktiska skötseln av skogen och sträcker sig över en tioårsperiod.

Arvika kommun har också en skogstrategi. Den säger att kommunens skogar ska skötas med målet att skogen ska ge en hög avkastning, men att man samtidigt ska ta stor hänsyn till skogarnas miljövärden och inte minst till de sociala värdena som finns i skogen.

Skogsstrategin sträcker sig 100 år framåt i tiden för ett hållbart skogsbruk för oss och för kommande generationer.

Arvika kommuns skogar är certifierade enligt FSC® (lic.nr. FSC-C017993) (Forest Stewartship Council®). Det borgar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Kommunens skogar är även certifierade enligt PEFC™ (Programe for the Endorsement och Forest Certification™).

Skogsstrategin finns att läsa på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?