Kalkning

I Arvika kommun kalkas sjöar och vattendrag för att minska försurningen.

Marken och vattnet i Arvika kommun är påverkade av försurning. Det finns flera orsaker till detta. De främsta är:

  • att det framförallt tidigare kommit in sur, förorenad nederbörd via de vanliga sydvästliga vindarna från västerhavet
  • att den årliga avrinningen i området är stor eftersom det regnar relativt mycket
  • att bergarterna är svårvittrade
  • att stora delar av kommunen ligger över högsta kustlinjen, vilket innebär att marken där är näringsfattig.

Genom kalkning av sjöar och vattendrag kan man till stor del reparera de skador som skett och se till att biologisk mångfald bevaras. I vår kommun sprids det ungefär 2 000 ton kalk varje år från båt, helikopter eller via kalkdoserare. Båt- och helikopterkalkningen genomförs under sensommar och höst, eftersom det till exempel är viktigt att inte störa sjöfåglar under häckningssäsongen.

Minskad försurning

Man har konstaterat att nedfallet av försurande ämnen via luften har minskat under senare år. Det har gjort att man kan se en viss återhämtning, men eftersom de ämnen i marken som hjälper till att minska försurningens påverkan på mark och vatten till stor del redan har lakats ut, så kommer det att ta lång tid innan man kan se någon tydlig förbättring. Vi kommer därför att behöva fortsätta med kalkningen under överskådlig tid.

Genomförande av kalkning

Nästan hela kostnaden för kalkningen finansieras genom statsbidrag. Det är länsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kalkning och som arbetar fram en kalkningsplan för länet. I Värmland har flera kommuner tillsammans bildat ett förbund, Värmlands läns kalkningsförbund, som ansvarar för kalkningen inom de kommuner som är medlemmar. Arvika kommun är en av dessa och hos oss är det är Myndighetsnämnden som har hand om kontakterna med kalkningsförbundet.

Hjälpte informationen på sidan dig?