Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter kallas arter som med människans hjälp tagit sig till en annan miljö än sin ursprungliga. Där kan de börja sprida sig snabbt och orsaka skada på ekosystem, människor eller infrastruktur.

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och orsakar varje år stora skador för jord- och skogsbruk och medför också höga kostnader för både samhället och enskilda. Även djurs och människors hälsa kan påverkas negativt av vissa arter.

Eftersom det är ett så komplext miljöproblem behöver alla hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna nå framgång. Allra bäst är förebyggande arbete så att arterna stoppas innan de kommer till landet, eller så att de upptäcks och bekämpas snabbt för att hindra vidare spridning.

Invasiva främmande arter finns bland alla organismgrupper, men de vi hör mest talas om är växter och djur.

Invasiva djurarter

I Arvika kommun räknas bland annat spansk skogssnigel, mink och signalkräfta som invasiva djurarter.

Invasiva växter

Det finns ett antal växtarter som är klassade som invasiva främmande arter enligt EU:s bestämmelser. Det innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut dessa i naturen.

De flesta av dessa arter kommer från våra trädgårdar. De har förts in som trädgårdsväxter på grund av att de är vackra, härdiga och lätt etablerar sig. Samma egenskaper som gör att de kan spridas och konkurrera ut våra inhemska växter, vilket bland annat medför att insekter som fjärilar, humlor och andra pollinatörer kan få svårt att hitta föda och därför minskar i antal.

Genom att följa länkarna nedan får du mer information om de invasiva växter som finns i vår kommun, med bilder, bästa sättet att bekämpa och mycket annat.

EU-klassade invasiva främmande växter som du kan hitta på vissa platser i Arvika kommun, är till exempel:

Växter som är mycket invasiva hos oss, och som finns föreslagna för liknande nationell lagstiftning, är till exempel:

Naturvårdsverket rekommenderar att man hjälper till att begränsa spridningen av dessa. Arvika kommun arbetar på olika sätt med invasiva arter. I ett projekt som drivs gemensamt av Arvika och Kils kommuner bekämpas sjögull i sjön Rinnen. I ett annat projekt belyser vi frågan genom att involvera allmänheten i att bekämpa blomsterlupiner och sätter ut containrar i kommunen för att underlätta insamling av växtavfallet. Vi håller också på att inventera förekomst av invasiva arter och ska ta fram en handlingsplan för att hantera frågan övergripande i kommunen.

Vem ansvarar för att ta bort de invasiva växterna?

Den som äger en fastighet har enligt lagstiftning skyldighet att vidta åtgärder om där finns EU-listade invasiva växter. Detta gäller för alla som äger en fastighet; privatpersoner, bolag, kommun och stat.

Länsstyrelsen i Värmland samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arter som finns listade i EU-förordningen.

Vad kan du göra?

Förebygg, bekämpa, rapportera.

Engagera dig

Det bästa och billigaste du kan göra är att hindra invasiva främmande arter att alls etablera sig eller spridas. Ju snabbare man tar tag i problemet desto enklare blir det och mindre arbetsinsats krävs. Läs gärna på om invasiva arter och hur de kan bekämpas. Upptäcker du en invasiv art i trädgården, ta bort den direkt. Ha gärna kontakt med dina grannar så att arbetet inte blir ogjort om växterna sprids från trädgården bredvid. Prata med lokala trädgårdsföreningar eller naturskyddsföreningar som ofta har god kunskap och ibland initiativ för bekämpning på gång.

Hantera trädgårdsavfallet rätt

Om du rensar bort invasiva arter ur din trädgård kan du som privatperson lämna avfallet på Mossebergs avfallsanläggning i containern för energiåtervinning. Tänk på att lägga växtdelarna i sopsäckar och förslut väl. Det får inte vara jord bland rötterna eller blommorna, eftersom det inte går att bränna. Släng inte de invasiva arterna i trädgårdsavfall.

Tänk också på att transporten till återvinningscentralen ska ske på ett säkert sätt för att inte sprida arterna längs vägen. Frakta inte växterna i en öppen släpkärra, utan lägg dem i en påse eller säck som du försluter väl.

Har du endast en liten mängd invasiva främmande arter i eller vid din trädgård kan du lägga växtavfallet i en plastpåse, försluta den väl, och lägga den i din soptunna i facket för restavfall. Det är viktigt att du inte lägger några invasiva främmande arter i din matavfallspåse, då finns risken att arten sprids.

Observera att det inte är tillåtet att slänga växtavfall i naturen. Om du lämnar trädgårdsavfall i närmaste skogsdunge eller på annan naturmark istället för på återvinningscentralen, bidrar du tyvärr ofta till spridning av invasiva arter. Att göra så är förbjudet enligt Miljöbalken och räknas som nedskräpning. Hjälp oss istället att begränsa spridning och ta hand om avfallet inom den egna trädgården eller kör det till Mosseberg för energiåtervinning.

Rapportera in dina fynd

Genom att rapportera in dina fynd och observationer, till exempel till Artportalen, hjälper du till att bekämpa de invasiva arterna i vår kommun.

Inrapporteringen innebär inte per automatik att det kommer att utföras en bekämpningsåtgärd, men ju fler som rapporterar desto bättre underlag får kommunen, myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning, till exempel genom bekämpning.

Hjälpte informationen på sidan dig?