Sotning

3 par fötter framför en brasa

Kommunen ansvarar för att sotning utförs enligt de bestämmelser som gäller. Företaget som sotar gör det på uppdrag av kommunen.

Kommunen ansvarar för att sotningsverksamheten inom kommunen utförs enligt bestämmelserna i lagen. Detaljregleringen i lagen har minskat, vilket innebär att kommunen har större möjligheter att organisera verksamheten. Ungefär var femte brand i byggnad i Sverige är en soteld och sotningsverksamheten är därför en viktig del i kommunens brandförebyggande arbete.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är nu uppdelad i två separata uppdrag; sotning och brandskyddskontroll, som kan göras med olika tidsintervaller.

Sotning

Sotning är viktig för att förhindra brand, men också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En panna som rengörs med jämna mellanrum förbrukar exempelvis mindre energi. Det är kommunen som beslutar om hur ofta det normalt ska sotas. I enskilda fall kan det behöva sotas oftare av brandskyddstekniska skäl.

Sotning & Ventilation heter företaget som gör sotningen på uppdrag av kommunen.

Du kan också ansöka om tillstånd för att själv få sota din eldstad. För att få dispens måste du ha kunskap och utrustning för att på ett säkert sätt kunna genomföra sotningen. Kontakta Räddningstjänsten för mer information.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att så tidigt som möjligt upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Detta kontrolleras:

  • sotbildning och beläggningar
  • skador eller förändringar i eldstad och rökkanal
  • temperaturförhållanden
  • tryckförhållanden och täthet
  • drift och skötsel av anläggningen

Det är skorstensfejarmästaren och hans personal som gör brandskyddskontrollen och som sen fakturerar dig för arbetet. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen liksom taket och takskyddsanordningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har regler för hur ofta brandskyddskontroll ska göras - intervallen är två, tre eller sex år beroende på vilken typ av anläggning du har.

Fastighetsägaren är själv ansvarig för rengöring av imkanalen/köksfläkten i villan. Kontakta sotaren för mer information.

Sotningsfrister

Eldning med fasta bränslen

Konventionell panna: 4 ggr/år.

Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande: 3 ggr/år.

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet: 2 ggr/år.

Eldning med flytande bränsle

Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle: 4 ggr/år.

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW: 1 ggr/år.

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kw: 1 ggr/2 år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Lokaleldstäder

Eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 1 ggr/år.

Eldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning: 1 ggr/3 år.

Eldstaden är belägen i ett fritidshus: 1 ggr/3 år.

Eldstäder där eldning sker i större omfattning än för ett enskilt hushålls behov

Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle: 6 ggr/år.

Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle: 1 ggr/år.

Hjälpte informationen på sidan dig?