Elda utomhus

Eldning sker alltid under eget ansvar och du får bara elda torrt ris, kvistar och obehandlat trä.

Eldning sker alltid under eget ansvar. Du får göra upp en mindre brasa under förutsättning att det inte råder eldningsförbud och att inte grannar störs. Brasor får bara bestå av torrt ris, kvistar och rent obehandlat trä.

Större publika brasor, som valborgsmässoeldar, är tillåtet om avsikten med insamlingen av torra grenar och rent trä är en sådan brasa. Huvudsyftet får inte vara att bli kvitt avfall om materialet då kunde ha kommit till nytta på ett mer resurseffektivt sätt.

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras så att näringsämnen återgår till marken.

Att elda avfall är förbjudet.

Grovsopor, farligt avfall och trädgårdsavfall lämnas gratis på Mossebergs avfallsanläggning. Grövre grenar mals då till flis för energiutvinning. Om du bor långt från avfallsanläggningen, så att det inte innebär någon energivinst att köra trädgårdsavfallet till avfallsanläggningen, får du elda det som är svårt att kompostera.

Räddningstjänsten avråder från gräsbränning.

Varför får jag inte elda avfall?

Många ämnen med kända hälso- och miljöskadliga effekter frigörs eller bildas vid förbränning. Speciellt vid ofullständig förbränning vid låg temperatur.

Spridning av stabila eller mer långlivade föroreningar kan leda till att de ansamlas i våra kroppar och ökar i ekosystemet. Föroreningar kan spridas långa sträckor och orsaka problem på andra platser än omkring själva eldningsplatsen. Vid förbränning av avfall utsätter du dig själv och andra personer i din omgivning för risker.

Efter eldning kan det finnas kvar föroreningar i marken. Askan kan innehålla farliga ämnen som till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och dioxiner och polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Ämnena påverkar mark och vatten, vilket ger risker för dem som tar ut dricksvatten ur egen brunn och för dem som odlar grönsaker i trädgården. Det kan även påverka närliggande vattendrag.

Genom att kompostera, röta eller energiutvinna biologiskt avfall kan viktiga näringsämnen återföras till jorden, biogas kan användas som drivmedel och flis till fjärrvärme.

Detta minskar vårt beroende av konstgödsel och gör det möjligt för resurser att cirkulera.

Är det inte lika illa om avfallet eldas i sopförbränningsanläggningar?

Fler giftiga ämnen släpps ut från en otillåten eldning än ifrån en storskalig förbränningsanläggning på grund av den låga förbränningstemperaturen och de helt okontrollerade förbränningsbetingelserna.

I en modern förbränningsanläggning sker förbränning vid mycket hög temperatur och de flesta föroreningar oskadliggörs genom att de bryts ner till grundämnen koldioxid och vatten. Övriga stabila föreningar renas i filter vid förbränningsanläggningen eller blir kvar i askan som tas om hand.

För att få ett mer hållbart samhälle behöver avfallet så långt det är möjligt återanvändas. Om detta inte är möjligt ska det återvinnas och i sista hand energiutvinnas.

Brandsäkerhet

Under gräs- och skogsbrandsäsongen tar SMHI fram brandriskprognoser dagligen för att allmänheten ska få information om det är riskfyllt att elda. SMHI anger brandriskvärdet i en skala från 1 till 5, där 1 motsvarar liten brandrisk och 5 motsvarar mycket hög brandrisk. Trots prognosen så måste du alltid ta hänsyn till den väderlek som råder - elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial). Då kan lätt branden sprida sig okontrollerat.

Information om den aktuella brandrisken finns på SMHI:s webbplats, liksom via länsstyrelsens karttjänst kring eldningsförbud. Du kan också hämta mobilappen "Brandrisk ute".

Tänk efter före:
Behöver du verkligen elda?

Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning ska släckredskap finnas tillgängliga, till exempel en spade vid lägereldning.

Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.

Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!

Lämna inte elden utan tillsyn, släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader bör helst vara:
Eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvm): 15 meter
Större valborgsmässoeld: 50 meter

Hjälpte informationen på sidan dig?