Brandskyddsarbete, systematiskt

Det är du som äger och nyttjar en anläggning som är ansvarig för brandskyddet i din verksamhet.

Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det innebär att verksamheten själv regelbundet kontrollerar sitt brandskydd. I många fall ska dessa kontroller dokumenteras. De anställda ska också ha utbildning och kompetens att hantera brandtillbud. Utrymningsövningar ska genomföras i de fall det krävs. Räddningstjänsten är ett stöd för verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet.

På större företag kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i befintligt ledningssystem.

En utsedd brandskyddsansvarig har en viktig roll i det systematiska brandskyddsarbetet. Det är också viktigt att fastighetsägare och nyttjanderättshavare har delat upp ansvaret för brandskyddet mellan sig. En så kallad gränsdragningslista kan här vara till stor hjälp.

Kontakta Räddningstjänsten om du har behov av mer information och underlag, som till exempel:

  • Checklista intern brandskyddskontroll
  • Checklista årlig systemrevision
  • Mall delegation brandskyddsansvarig

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla verksamheter är skyldiga att bedriva ett SBA. Det är ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar. SBA syftar till att förebygga och minska konsekvenserna vid en brand.

Hur omfattande detta arbete behöver vara är helt beroende på den verksamhet som bedrivs, hur omfattande denna är samt vilka inneboende risker som finns i verksamheten. Det är du som lägger grunden till ditt brandskyddsarbete. Du måste belysa vilka risker som finns för brand i din verksamhet.

Hur går en tillsyn till?

Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar: Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Ägaren och nyttjanderättshavaren har alltid det yttersta ansvaret för en verksamhets brandskydd. Regelbunden tillsyn görs även på de anläggningar som har tillstånd till att hantera brandfarliga och explosiva varor.

Vid tillsynen kontrolleras att er verksamhet har ett skäligt brandskydd. Vi kontrollerar ert systematiska brandskyddsarbete och gör en okulär kontroll av brandskyddet ute i objekt. Tillsynen avhandlar vanligtvis följande:

  • Beskrivning av er verksamhet.
  • Uppföljning av föregående tillsyn.
  • Kontroll av dokumentationen av ert systematiska brandskyddsarbete (SBA).
  • Rundtur/stickprovskontroll på er verksamhet.

Tillsynen tar normalt cirka 1-2 timmar och är avgiftsbelagd (grundavgift + timpris). Efter genomförd tillsyn skickas alltid en tjänsteanteckning till er som redogör för genomförd tillsyn. Om betydande brister som behöver åtgärdas påträffas vid tillsynen kan ett föreläggande upprättas, i vilket vi ställer krav på åtgärd. Ett föreläggande följs alltid upp med en efterkontroll på plats, vilken även den är avgiftsbelagd. Vid mycket allvarliga brister har vi lagstöd att begränsa eller i särskilda fall förbjuda verksamhet till dess att bristerna har åtgärdats.

Vad tittar Räddningstjänsten på?

Risker

Utifrån verksamhet bedömer vi riskbilden och därigenom vilken nivå ert brandskyddsarbete behöver ligga på. En förutsättning för ett väl fungerande SBA är att ägare och nyttjare har kunskap om brandrisker och de risker i händelse av brand som finns.

Organisation

Ansvarsfördelning:
Här är tydlighet ett nyckelord. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare ska finnas. Interna brandskyddsorganisationer både hos fastighetsägare och nyttjanderättshavare. Befattningsbeskrivning och befogenheter bestäms, utformas och de ansvariga utbildas.

Kompetens:
Kan din personal använda en handbrandsläckare? Vet de hur de ska agera vid brand? Var finns återsamlingsplatsen? Vad gäller för brandfarliga varor?

Förebyggande rutiner och brandskyddsregler:
För att brandskyddsarbetet ska fungera tillfredsställande behövs regler och utbildning av personalen. En utbildningsplan ska innehålla rutiner för introduktion vid nyanställning och av vikarier.

Beredskap vid brand/instruktioner:
Instruktioner för hur personalen ska agera i händelse av brand ska vara tydliga och förankrade hos personalen.

Teknik

Byggnadstekniskt brandskydd:
Här inryms tekniska lösningar i form av exempelvis branddörrar, utrymningsskyltar, handbrandsläckare, brandlarm, brandgasventilation och brandcellsgränser.

Kontroll och underhåll av brandskyddet:
Vi tittar på hur det tekniska brandskyddet och samtliga ingående system fungerar, sköts och hur ofta de kontrolleras. Du ska även kunna uppvisa dokumentation som styrker regelbunden kontroll av dina installationer. Av dokumentationen ska fel och brister framgå, liksom datum för kontroller och åtgärder samt vem som genomfört kontrollerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?