Övernattning i tillfälliga lokaler

Det finns mycket att tänka på om du bokar för övernattning i en skola eller annan offentlig lokal i kommunen.

Om du har bokat för övernattning i en skola eller annan offentlig lokal i kommunen ska detta anmälas till Räddningstjänsten. Skolor och andra lokaler är inte i första hand avsedda för övernattning och därför finns det regler kring hur övernattningen ska gå till.

Minst en vecka innan arrangemanget börjar ska arrangörerna ha underrättat Räddningstjänsten, så att en besiktning kan göras och eventuella brister hinner åtgärdas. Du ansöker via kommunens e-tjänstportal.

Reception ska bemannas

Dygnetruntjour med skolvakt ska upprätthållas i lokal där det finns möjlighet finns att använda skolans signal- och eventuella högtalarsystem.

Alarmeringsmöjlighet till räddningstjänst, polis och ambulans, exempelvis via telefon eller mobiltelefon (vid telefon ska en tydlig skylt med texten "Vid nödsituation ring 112" sättas upp.

Förläggningsplan

I samband med anmälan till Räddningstjänsten ska arrangören presentera ritningar eller skisser över hur skolan kommer att användas. På ritningen ska de salar som används till förläggning vara markerade. Även placering av receptionen ska vara utmärkt. Ritningarna ska ge Räddningstjänstens insatsstyrka viktig information i händelse av brand under arrangemanget. Vänd dig till Bygglovsavdelningen, Arvika kommun, för att få ritningsunderlag över aktuell skola.

Information till inkvarterad grupp

  • om automatiskt brandlarm finns i skolan, brandlarmets funktion.
  • utrymningsvägarnas placering, redovisas lämpligen på ritning i form av en utrymningplan
  • placering av brandredskap och möjliga larmplatser (telefoner eller larmknappar), redovisas lämpligen på samma ritning som utrymningsvägarna
  • receptionens placering.

Utrymningsvägar

Varje rum som används för förläggning ska ha tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar ut ur byggnaden. Fönster räknas endast som utrymningsväg på bottenvåningen.

Korridor som utgör gemensam del av ut rymningsvägar ska vara försedd med internt utrymningslarm styrt av rökdetektorer (vid inkvartering av fler än 150 personer).

De rum och korridorer som ej är tänkta att användas vid förläggning eller utrymning ska hållas låsta för att minska risken för att personer under utrymning förirrar sig in i dessa, samt minska risken för anlagd brand.

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna inifrån utan nyckel eller annat redskap samt försedda med vägledande markering i form av genomlysta eller belysta skyltar.

Antalet personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m² per person, vilket ger cirka 20 personer per klassrum (med sängar 4 m² för 1 person). I större lokaler som till exempel
gymnastiksal bör enheter om cirka 20 personer sektioneras med gångar på 5 meter. Dessa ska mynna vid in- respektive utgångsdörrarna.

Brandvarnare

I rum där personer sover ska finnas fast monterad brandvarnare. Före varje övernat tningsillfälle ska brandvarnare funktionsprovas. Batteribyte ska journalföras.

Ordningsregler

Dörrar mellan korridorer och trapphus ska alltid hållas stängda (ej låsta).

Skolbänkar och andra lösa inventarier får inte placeras i korridorer, trapphus eller så att de på något annat sätt begränsar utrymningsmöjligheterna.

Matlagning, kaffekokning med mera ska ske i härför avsedda lokaler, exempelvis skolan kök eller matsal.

Rökförbud ska råda i hela skolan.

Brandredskap ska finnas uppsatta och försedda med skyltar i den omfattning som besiktningsmannen anger.

I objektet ska finnas en vaken vakt dygnet runt tillgänglig i receptionen. Vakten ska under tiden 22-06 utföra minst två bevakningsronder jämt fördelade under natten.

Hjälpte informationen på sidan dig?