Brandfarlig vara

Det krävs tillstånd för att förvara stora mängder brandfarlig vara. Här finns tips om vad du behöver tänka på.

Brandfarlig vara hemma

Förvara brandfarliga varor - som bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska - i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.

I flerfamiljshus får ingen brandfarlig vara förvaras i vinds- eller källarförråd.

Använd tändvätska eller T-gul när du ska tända grillen. Bensin, T-röd och andra ej lämpliga vätskor kan flamma upp explosionsartat och orsaka svåra brännskador. Släng aldrig sprayflaskor på öppen eld. De kan explodera med kraft.

Gasol är en mycket brandfarlig gas som måste hanteras med respekt. Läckage kan orsaka både explosion och brand.

Utrustning tillverkad efter 1995 måste vara CE-märkt för att vara godkänd för användning.

Om du har gasol i ditt fritidshus, din båt eller husvagn, kontrollera att kopplingar, ventiler och slangar är hela. Stäng av ventilen på gasolflaskan när gasen inte används. Om du misstänker läckage, stäng av anläggningen och vädra.

Grundregeln är att du inte får förvara mer brandfarlig vara hemma än vad du i ditt hushåll har behov av. Med detta menas till exempel att en villaägare får ha en gasolflaska till gasolgrillen, en reservdunk med bensin till gräsklipparen och bilen och diverse mindre behållare till exempel lacknafta, rödsprit etc. Överstigs gränserna krävs tillstånd för hantering. Du ansöker via kommunens e-tjänstportal.

Gränsen för då tillstånd till hanteringen krävs är;

  • Gasol max 60 liter (flaskornas volymer som räknas)
  • Annan brandfarlig gas max 5 liter (flaskornas volym räknas)
  • Brandfarlig vätska max 100 liter
  • Vätska för uppvärmning till exempel oljecistern till oljebrännare 10 000 liter

Yrkesmässig hantering

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd från Myndighetsnämnden vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Räddningstjänsten handlägger dessa ärenden på delegation. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten i god tid innan verksamheten startar. Du ansöker via kommunens e-tjänstportal.

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Till gaser hör till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Exempel på brandfarliga vätskor är bensin, eldningsolja, fotogen och T-sprit. Till brandreaktiva varor hör bland annat organiska peroxider, ammoniumnitrat och lågnitrerad nitrocellulosa.

Räddningstjänsten utövar, genom delegation från Myndighetsnämnden, tillsyn över efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynen sker i de flesta fall regelbundet och tillsynsbesöket debiteras enligt fastställd taxa.

Hjälpte informationen på sidan dig?