Pilotprojekt ny socialtjänstlag

Arvika är en av pilotkommunerna i arbetet inför ny socialtjänstlag.

En ny socialtjänstlag ska, enligt förslag, börja gälla i juli 2025. Arvika kommun ingår i ett pilotprojekt via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), inför omställningen till den nya lagen.

Den nya socialtjänstlagen är en stor omställning i arbetssätt för kommunerna där ett mycket tydligare fokus läggs på tidigt förebyggande insatser, inte bara inom socialtjänsten utan för alla verksamheter i kommunen.

Pilotkommunerna gör barnkonsekvensanalyser

Arvika är en av tre kommuner som deltar i pilotprojektet där kommunerna ska göra en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys har ett tydligt barnrättsperspektiv där barn och ungas perspektiv samlas in och där även medarbetarnas kompetens tas tillvara för att utveckla verksamheten. Resultatet av projekten kommer vara ett stöd i arbetssätt för resten av kommunerna i Sverige när de ska göra sin omställning till den nya socialtjänstlagen.

Omfattar även vård och omsorg

Arvika kommuns konsekvensanalys omfattar även vård och omsorg samt funktionshinderområdet för att få ett helhetsperspektiv i omställningen till den nya socialtjänstlagen. Under våren 2024 arbetar arbetsgrupper inom de olika verksamheterna med att samla in åsikter från barn, unga, vuxna och äldre. Åsikterna som kommer in ska sedan analyseras och blir ett underlag för att ta fram ett beslut om en behovs- och planeringsanalys inför omställningen av den nya socialtjänstlagen.

Mer information

Du hittar mer information på SKR:s webbplats, där finns också en film där några av representanterna från Arvika kommun berättar om arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?