Catch

EU-projektet CATCH handlar om att ta fram beslutsstöd och ge vägledning i arbetet mot att klimatanpassa städer av Arvikas storlek.

För Arvikas del innebär detta ett arbete för att förbättra vattenkvaliten i Kyrkviken, mot målet att uppfylla de miljökrav som ställs på kommunen. Kyrkvikens vattenkvalitet påverkas negativt av klimatförändringen, då störtregn som för ut näringsämnen i viken blir allt vanligare. Kyrkviken kan även påverkas negativt av mer värme, eftersom en högre temperatur gynnar algblomning.

Investeringar har gjorts i form av fosforreducerande anläggningar vid Sävsjökanalen och Kattviken. Anläggningarna är så kallade skärmbassänger och flytande öar. Dessa fångar upp näringsämnen vid utloppet av både Sävsjökanalen och Kattviken. Detta görs för att förbättra vattenkvaliteten och minska problemen med algblomning.

I CATCH-projektet ingår även att varje pilotpartner ska ta fram en lokal klimatanpassningsstrategi. Detta har Teknik i Väst AB arbetat med under år 2020-2021 för verksamheterna Elnät, Fiber, Gata, Kraft, Renhållning samt Vatten och avlopp. Strategin syftar till att anpassa bolagets verksamheter till nutidens och framtidens klimat. I arbetet har vi sett över vad som kan anpassas idag, som ger säkrare drift imorgon och hur anpassningarna kan ske utan att bidra till ett försämrat klimat.

Deltagare i projektet är bland annat Holland, Tyskland och Danmark. Från Sverige är det Arvika Teknik AB och Länsstyrelsen i Värmland som deltar. Teknik i Väst har beviljats EU-medel på cirka 2,6 miljoner kronor under projektperioden juli 2017-juli 2021. Därefter har projektet fått ytterligare en projektperiod, juli 2021-december 2022. Teknik i Väst AB deltar och har beviljats ytterligare EU-medel på cirka 185 tusen kronor. Man kommer att arbeta vidare med de åtgärder som identifierats i klimatanpassningsstrategiarbetet samt sprida resultatet från CATCH-projektet till andra kommuner i länet.

EU-logo
Hjälpte informationen på sidan dig?