Antagna detaljplaner

Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 29§ ska detaljplaner som antagits politiskt vara tillgängliga för allmänheten under tre veckor. Nedan hittar du handlingar för sådana detaljplaner. De handlingar som finns tillgängliga för respektive detaljplan är planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet.

(Om det inte visas några detaljplaner på sidan, innebär det att det just nu inte finns några planer i detta skede.)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-12-02