Antagna detaljplaner

Här kan du se de detaljplaner som antagits politiskt.

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner som antagits politiskt vara tillgängliga för allmänheten under tre veckor. Nedan hittar du handlingar för sådana detaljplaner. De handlingar som finns tillgängliga för respektive detaljplan är planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet.

(Om det inte visas några detaljplaner på sidan, innebär det att det just nu inte finns några planer i detta skede.)

Rosendal 2:2, förskolan Båten

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2023-03-14 beslutat att anta detaljplanen för Rosendal 2:2, förskolan Båten. Kommunstyrelsens beslut, vilket bifogas, har justerats och tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-03-21.

Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Överklagandet ska vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dagen då tillkännagivandet om justering av protokollet sattes upp på kommunens anslagstavla, det vill säga 2023-03-21.

Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till kommunen.

Arvika kommun
9. Kansli
671 81 Arvika

Det går också bra att lämna överklagandet direkt till receptionen på stadshuset. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska:

  • Vara skriftligt och undertecknat
  • Innehålla vilket beslut som överklagas
  • Ange varför man vill att beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas
  • Det måste framgå vem som överklagar, ange kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress och telefonnummer
  • Om ombud anlitas ska en fullmakt från ombudet bifogas överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet
Hjälpte informationen på sidan dig?