Antagna detaljplaner

Här kan du se de detaljplaner som antagits politiskt.

Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner som antagits politiskt vara tillgängliga för allmänheten under tre veckor. Nedan hittar du handlingar för sådana detaljplaner. De handlingar som finns tillgängliga för respektive detaljplan är planen, planbeskrivningen, samrådsredogörelsen, granskningsutlåtandet och ett protokollsutdrag med antagandebeslutet.

(Om det inte visas några detaljplaner på sidan, innebär det att det just nu inte finns några planer i detta skede.)

Detaljplan för fastigheterna Silon 6 och 7

Detaljplanen har antagits i Kommunstyrelsen den 16 april 2024. Planens syfte är att utöka byggrätten på fastigheterna Silon 6 och 7 mot norr. Detta för att ge utrymme för de verksamheter som finns på fastigheterna att utvecklas, samt för att befintliga byggnader uppförda på mark som inte får bebyggas (prickmark) ska få stöd i den föreslagna detaljplanen. I övrigt kommer planen fortsatt att möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Detaljplanen har upprättats med standardförfarande och har varit föremål för samråd och granskning. Kommunledningsstaben har tagit ställning till inkomna synpunkter under samrådet och granskningen. De finns redovisade i respektive redogörelser. Här nedan kan du ta del av detaljplanens handlingar och underlag.

Hjälpte informationen på sidan dig?