Planprocessen

Här beskrivs hur det går till att arbeta fram eller förändra en detaljplan.

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin. Planprocessen styrs enligt plan- och bygglagen.

Planbesked – ta fram ny detaljplan eller inte?

På begäran från till exempel en fastighetsägare, ett kommunalt bolag eller den kommunala förvaltningen beslutar Kommunledningsutskottet att en detaljplan ska arbetas fram.

När en detaljplan ska upprättas eller ändras ska en begäran om planbesked lämnas in skriftligt till Samhällsbyggnad. Ett planbesked ska därefter fattas inom fyra månader från det att begäran inkommit. Beslutet fattas av kommunen.

I beskedet ska det framgå om Arvika kommun kommer att påbörja ett planarbete eller inte samt en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske. Om Arvika kommun inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska även skälen för detta anges i planbeskedet.

Ett PM tas fram som beslutsunderlag till beslutet om planbeskedet och ett eventuellt planuppdrag. PM:et beskriver platsens förutsättningar för en ändring/upphävande eller upprättande av en ny detaljplan.

PM behandlar bland annat överensstämmelse med översiktsplanen, redogörelse för övergripande plandata, vilka sakfrågor som bedöms behöva utredas vidare under en eventuell planprocess. Detta underlag gör det möjligt för politiker, allmänhet och fastighetsägare att övergripande förutse tidsåtgång, kostnad, lämplighet samt konflikter med andra allmänna och/eller enskilda intressen.

Plan- och bygglagen har ändrats i flera omgångar. Vilken version som ska följas avgörs av vilken version av PBL som gällde när planen påbörjades. Mer information finns på Boverkets webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?