Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas för att översiktligt bestämma markens användning och reglera bebyggelsemiljön över ett begränsat område.

Genom att anta områdesbestämmelser kan kommunen säkerställa önskvärd utveckling i enlighet med översiktsplanen. Det kan till exempel gälla att fastställa ett markområde för tänkt bebyggelse. Det kan också vara ett sätt att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken.

Områdesbestämmelser kan även reglera befintliga förhållanden, såsom byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på sådana tomter eller reglera bebyggelsens utformning i en värdefull miljö.

Områdesbestämmelser är juridiskt bindande och upprättas i stort sett på samma sätt som en detaljplan, men de är inte lika omfattande som en detaljplan och ger ingen garanterad byggrätt.

I Arvika kommun finns fem områden (ett vardera i Älgå och Stavnäs och tre i Brunskog) som omfattas av områdesbestämmelser. Fyra av dessa gäller områden för kulturmiljövård, där bestämmelserna ska säkra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Ett område avser golfbana, där man vill säkerställa golfbanans verksamhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?