Så kan du påverka

Planprocessen, från idé tills dess att detaljplanen är klar, är öppen och demokratisk.

Under tiden en detaljplanen tas fram finns två dialogtillfällen i planprocessen som ger möjlighet för alla berörda, både boende i området och allmänhet, att tycka till om planförslaget.

Avsikten med detta är att samla in synpunkter från alla som har kunskaper om området och åsikter om den framtida utformningen. Handlingar finns då tillgängliga i stadshuset och på kommunens webbplats.

Inbjudan till dialog skickas till alla som är berörda, kommunens nämnder och styrelser, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, intresseorganisationer med flera. Ibland hålls också ett offentligt samrådsmöte. Under dialogtillfället tar Samhällsbyggnadsfunktionen emot synpunkter på planförslaget. Går detaljplanen med ett utökat förfarande så annonseras det också i lokalpressen.

Observera att du måste lämna skriftliga synpunkter för att kunna överklaga ett antagandebeslut.

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?