Budgetprocessen

Här får du veta hur verksamhetsplanering och budgetprocessen går till under ett år.

Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod.

I juni antar Kommunfullmäktige en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål liksom drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna.

Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och Kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive "politikområde". I verksamhetsplanerna finns de konkreta kommunövergripande målen.

Verksamhetsplanerna är dels ett planeringsinstrument för verksamheten, dels en återrapportering om hur man kommer att arbeta för att utföra fullmäktiges uppdrag.

I november fastställer Kommunstyrelsen verksamhetsplanerna. De redovisas sen för kännedom till Kommunfullmäktige.

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och andra styrdokument eller direktiv som ägaren fastställt. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till Kommunfullmäktige i november.

Uppföljning, liksom helårsprognos för verksamhet och ekonomi, avrapporteras till Kommunfullmäktige vid tre tillfällen varje verksamhetsår; fördjupad uppföljning av ekonomi och verksamhet efter mars, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning.

cirkeldiagram med budgetprocessen under ett år

Budgetprocessen under året.

Hjälpte informationen på sidan dig?