Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla, officiell

På webbanslagstavlan anslås de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldig att anslå. Det kan till exempel vara justerade protokoll från utskott och nämnder, kungörelse om fullmäktiges sammanträden eller andra tillkännagivanden.

Anslaget finns på kommunens webbanslagstavla under tre veckor. Om du vill överklaga lagligheten (laglighetsprövning) i ett politiskt beslut ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då anslaget publicerades på kommunens anslagstavla. Efter anslagstiden tas anslaget bort från anslagstavlan.

Protokollen från de kommunala bolagens styrelsemöten anslås inte på den officiella anslagstavlan och besluten kan inte överklagas.

Du kan prenumerera om du vill få information kring vad som anslås på anslagstavlan. Prenumerera också gärna på våra protokoll, så får du besked per e-post så snart ett nytt protokoll publicerats på webbplatsen.

 • 2018-07-18

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 500 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 17 oktober av registrerad ägare
  2017-07-13 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.
  Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  - PJC 196 Parkeringen Palmviken vid solrosens blommor


 • 2018-07-05

  Kungörelse, granskning detaljplan för Hjorten 1-4, Smeden 6 m fl


  Ett förslag till detaljplan har tagits fram för kvarteren Hjorten 1-4, Smeden 6 samt del av Solbergastaden 1:4. Planförslaget är i sin helhet inte förenlig med gällande Översiktsplan. Detta då kvarteret Hjorten vid tidpunkten då Översiktsplanen togs fram avsågs planeras för bostäder. Planförslaget anses dock förenligt då det finns ställningstaganden om ändamålsenliga lokaler för utbildning samt att Arvika stad ska växa främst genom förtätning.Handlingar finns på kommunens webbplats www.arvika.se/planutstallning.Handlingarna finns också utställda den 5 juli-17 augusti på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).Synpunkter på granskningsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 17 augusti 2018 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på Arvika kommuns webbplats.

 • 2018-07-02

  Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 27 juni 2018


  Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträdet den 27 juni är justerat och anslås under perioden  2-24 juli 2018.Detta protokoll innehåller sekretessmaterial och läggs inte ut på webbplatsen. Protokollet förvaras i kommunledningsstabens närarkiv.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-29

  Justerat protokoll från utskottet lärande och stöds sammanträde 27 juni 2018


  Utskottet lärande och stöds protokoll från sammanträdet den 27 juni är justerat och anslås under perioden 29 juni-23 juli 2018.Samtliga protokoll finns att läsa på webbplatsen.

 • 2018-06-29

  Kungörelse, detaljplaner som vunnit laga kraft 2018


  Följande detaljplaner har vunnit laga kraft under första halvåret 2018.Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2017 att anta upphävande av del av detaljplan för Glava Kyrkby. Beslutet vann laga kraft den 2 januari 2018.Kommunstyrelsen beslutade 14 maj 2018 att anta detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1. Beslutet vann laga kraft den 7 juni 2018.Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 • 2018-06-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Fordon med registreringsnummer UGY 463 som under en längre tid varit uppställd vid Högeruds kyrka Klässbol i Arvika kommun i strid mot gällande parkeringsbestämmelser har flyttats och omhändertagits av Arvika kommun med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 7 september 2018 av registrerad ägare 2018-06-04 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.

 • 2018-06-05

  Kungörelse fordonsflyttning


  Inom Arvika kommun har följande fordon flyttats med stöd av ”Förordningen om flyttning av fordon i vissa fall, FFF, SFS 1982:198” och förts till särskild uppställningsplats.
  Utlämning av fordonet sker genom att registrerad ägare av fordonet kontaktar tfn 0570-816 00, Planering och utveckling.
  Ni ska kunna styrka att Ni är registrerad ägare.
  Enligt kommunfullmäktiges beslut § 101 1985 är avgiften för att lösa ut ett flyttat fordon 1 000 kronor.
  Har fordonet inte avhämtats senast den 4 september 2018 av registrerad ägare 2018-06-04 övergår äganderätten till Arvika kom­mun och fordonet kommer att skrotas.Registreringsnr/chassinr - Uppställningsplats
  Husvagn Bjölseth 590 - Planen vid Agnetebergsskolan


Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2018-07-05
Kontakta oss
 • 9. Kansli
 • 671 81 Arvika
 • Besöksadress Östra Esplanaden 5

 • Erika Norqvist
 • Kanslichef
 • Tfn 0570-816 22