Notarius publicus

Notarius publicus utses av länsstyrelsen.

Notarius publicus är en person, utsedd av länsstyrelsen, som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat;

  • att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar
  • att närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts
  • att kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar
  • att efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • att ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • att bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.
Hjälpte informationen på sidan dig?