Överklaga beslut

Här får du veta hur du gör för att överklaga kommunala beslut.

Det finns två sätt att klaga på kommunala beslut; laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. De kommunala bolagens beslut går inte att överklaga.

Laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) handlar om hurvida ett visst beslut tillkommit på rätt sätt, om beslutet innebär att kommunen har överskridit sina befogenheter. Detta gäller beslut fattade av Kommunfullmäktige och av nämnder. Överklagan får bara göras av en kommuninvånare.

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig och alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan därför ändra ett beslut som kommunen fattat. Som exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär kan nämnas beslut om bygglov, försörjningsstöd och dispens från kommunens sophämtning.

Du kan förstås anlita ombud att sköta överklagandet. Vänd dig till kommunen om du vill ha hjälp med att överklaga.

Laglighetsprövning

Om du vill överklaga kommunens beslut genom laglighetsprövning, ska du skicka din skrivelse till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Överklagan ska lämnas in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet offentliggjorts.

Skrivelsen ska innehålla:

  • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets nummer
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt

Överklaga förvaltningsbesvär

Om du vill överklaga kommunens beslut i förvaltningsärenden ska du ställa din skrivelse till Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad. Men eftersom skrivelsen ska gå till förvaltningsrätten via kommunen, så ska du skicka den till:

Arvika kommun
9. Kanslifunktionen
671 81 Arvika

Skrivelsen måste ha kommit in till Arvika kommun inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet, för att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning.

Skrivelsen ska innehålla:

  • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets nummer
  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha
  • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana
  • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift
Hjälpte informationen på sidan dig?